Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Obwieszczenie publiczne o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu
Obwieszczenie z dnia 15 lutego 2024 r. Wojewody Podkarpackiego w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej 872
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego„Budowa stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV, sieci elektroenergetycznej SN15kV i nN 0,4kV wraz z przyłączem elektroenergetycznym..."
Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie "Rozbudowy i modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Stany, gmina Bojanów"
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Bojanów odbytego w dniu 19 stycznia 2024 r. w lokalu Urzędu Gminy Bojanów.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urządzeń wodnych
Oferta na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej
Zawiadomienie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i dwóch budynków gospodarczych na działkach nr ewid.3078 i 3080, położonych w miejscowości Stany
Ogłoszenie o ofercie na realizacje zadania "Kino feryjne"
Obwieszczenie z dnia 15.01.2024 Wojewody Podkarpackiego w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów - Baranów Sandomierski - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko..."
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dni 8 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie Województwa Podkarpackiego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji "Budowa stacjonarnej bazy magazynowej wraz z infrastrukturą drogową, techniczną i towarzyszącą"
Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie przebudowa drogi leśnej „Kanałowa” na terenie Leśnictwa Maziarnia: budowa przepustów pod koroną drogi oraz przebudowa rowów w zakresie budowy przepustów na terenie działek
Zawiadomienie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa odcinka sieci wodociągowej na potrzeby stacjonarnej bazy magazynowej w Nowej Dębie”
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowania dowodowego budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i dwóch budynków gospodarczych na działkach nr ewid.3078 i 3080
Zawiadomienie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE 100 RC SDR 11 typ 2, dwuwarstwowa wraz z przyłączem gazowym
Postanowienie Nr 285/2023 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie podziału powiatu stalowowolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Obwieszczenie o zmianie nazwy inwestycji
Zawiadomienie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku domu kultury w Stanach na przedszkole wraz z budową niezbędnej infrastruktury
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowania dowodowego „Budowa odcinka sieci wodociągowej na potrzeby stacjonarnej bazy magazynowej w Nowej Dębie”
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu