Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Bojanów, dn. 31.10.2019 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Bojanów
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda Przyłęg
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda przy Nowym Osiedlu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Bojanów: Nr XXVI/234/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r., Nr XXVI/235/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

 

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda Przyłęg, obejmującego obszar położony  w miejscowości Ruda przy ul. Marzeń;
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda przy Nowym Osiedlu, obejmującego obszar położony  w miejscowości Ruda, ul. Bojanowskiej, 

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 listopada 2019 r. do 11 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bojanowie, ul. Parkowa 5,37-433 Bojanów (pokój nr 8, telefon 15 8708326) w godzinach od 730 do 1530 od poniedziałku do piątku. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bojanowie
ul. Parkowa 5 (pokój nr 9) o godzinie 14.00.

Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) ww. projekty planów podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bojanów z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2019 r.  
 
Stosownie do art. 18 ust. 3 ustawy, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na adres: /1w482ydoeq/SkrytkaESP

Wójt Gminy Bojanów
    Sławomir Serafin


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2019-10-31
Udostępniający: Administrator 2019-10-31
Liczba odwiedzin: 116
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publiczne... Administrator 2019-10-31 12:05:40
1 Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publiczne... Administrator 2019-10-31 12:05:24