Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanów

Bojanów, 01.06.2017 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Bojanów
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanów


Na podstawie art. 11 pkt 10 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Bojanów Nr IX/54/2015 z dnia 29 października 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanów, obejmującej obszar położony w miejscowości Stany, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 czerwca 2017 r. do 12 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bojanowie, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów (pokój nr 8, telefon 158708326 w. 30) w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bojanowie ul. Parkowa 5 (pokój nr 9) o godzinie 14.00. Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) ww. projekt zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.  Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bojanów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2017 r.


Wójt Gminy  Bojanów

Sławomir Serafin

III zmiana kierunki Bojanów

III zmiana uwarunkowania Bojanów

III zmiana studium Bojanów

III zmiana studium Bojanowa uwarunkowania

Uchwala III zmiana studium Bojanów

Załączniki studium część 1.zip

Załączniki studium część 2.zip


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-06-01
Udostępniający: Administrator 2017-06-13
Liczba odwiedzin: 943
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publiczne... Administrator 2017-06-13 09:02:29
2 Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publiczne... Administrator 2017-06-08 10:56:57
1 Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publiczne... Administrator 2017-06-01 05:51:35