Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stany Dolina Zdrowia

Bojanów, 01.06.2017 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Bojanów
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stany Dolina Zdrowia


Na podstawie art. 17 pkt 10 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Bojanów Nr IX/55/2015 z dnia 29 października 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stany Dolina Zdrowia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 czerwca 2017 r. do 12 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bojanowie, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów (pokój nr 8, telefon 158708326 w. 30) w godzinach od 730 do 1530 od poniedziałku do piątku. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bojanowie ul. Parkowa 5 (pokój nr 9) o godzinie 1400. Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) ww. projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bojanów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2017 r. Stosownie do art. 18 ust. 3 ustawy, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wójt Gminy Bojanów

Sławomir Serafin

MPZP Dolina Zdrowia

MPZP Stany Dolina Zdrowia wyłożenie

Załączniki część 1.zip

Załączniki część 2.zip


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-06-01
Udostępniający: Administrator 2017-06-13
Liczba odwiedzin: 1307
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
5 Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publiczne... Administrator 2017-06-13 08:53:04
4 Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publiczne... Administrator 2017-06-13 08:28:38
3 Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publiczne... Administrator 2017-06-13 08:28:26
2 Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publiczne... Administrator 2017-06-01 05:48:05
1 Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publiczne... Administrator 2017-06-01 05:47:50