Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej i Mieszkaniowo-Usługowej "Ruda" w Przyszowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej i Mieszkaniowo-Usługowej "Ruda" w Przyszowie znajduje się w załączniku

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.pdf

Zarządzenie Nr 98/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Bojanów

Zarządzenie Nr 98/2012

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 8 listopada 2012 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Bojanów

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223 poz. 1458 z póz. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pana Marcina Kowala zatrudnionego na stanowisku urzędniczym ds. informatyzacji w następującym składzie:

1. Wójt Gminy – Sławomir Serafin - Przewodniczący Komisji

2. Sekretarz Gminy – Agnieszka Kobylarz - Członek Komisji

3. Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej – Robert Sałęga - Członek Komisji

4. Inspektor ds. kadr – Małgorzata Nowogrodzka - Członek Komisji

§ 2

Termin przeprowadzenia egzaminu wyznacza się na dzień 28 listopada 2012 r.

§ 3

Komisja pracuje zgodnie z zarządzeniem nr 18/2009 Wójta Gminy Bojanów w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Bojanów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie GZUK o przetargu nieograniczonym na usługi pn. Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych stałych nie segregowanych z terenu gminy Bojanów

 


Bojanów: Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych stałych nie segregowanych z terenu gminy Bojanów
Numer ogłoszenia: 458542 - 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie , ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, woj. podkarpackie, tel. 0-15 8708326, 668048683.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bojanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych stałych nie segregowanych z terenu gminy Bojanów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wywóz i utylizacja odpadów komunalnych stałych nie segregowanych, od podmiotów nie będących gospodarstwami domowymi z terenu gminy Bojanów w pierwszej połowie roku 2013. Na dzień ogłoszenia przetargu Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie miał podpisane umowy na wywóz i utylizację odpadów komunalnych stałych nie segregowanych w kontenerach o poj.1,1 m3 i 0,24 m3 o łącznej pojemności 10,24 m3. Ilość obsługiwanych podmiotów może się zmieniać. Odpady komunalne w podmiotach nie będących gospodarstwami domowymi gromadzone będą w powszechnie stosowanych kontenerach o pojemnościach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego, przystosowanych do obsługi przez samochody specjalistyczne. Wszystkie kontenery, za wyjątkiem KP-7, będą wydzierżawione przez Wykonawcę w niezbędnych ilościach. Odpady nie będą segregowane. Częstotliwość wywozu odpadów ze wszystkich kontenerów oprócz KP-7 - jeden raz w miesiącu, według ustalonego harmonogramu. Kontenery KP-7 opróżniane będą na zgłoszenie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bojanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów pok. nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów pok. nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do ogłoszenia  - SIWZ

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. INFORMATYZACJI

OR.III..2110.2.2012                                                                             Bojanów, 2012-07-13

 

Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowisko urzędnicze

do spraw informatyzacji w Urzędzie Gminy Bojanów

 

Informuje się, że w wyniku na naboru na wolne stanowisko  urzędnicze do spraw informatyzacji w Urzędzie Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, wybrany został Pan Marcin Kowal zam. w Laskach

Uzasadnienie wyboru:

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pan Marcin Kowal wykazał się dobrą znajomość z zakresu zagadnień, które wiążą się z informatyzacją gminy,
w tym znajomością infrastruktury sieci szerokopasmowej i tworzeniem stron internetowych. Posiada również doświadczenie w zakresie instalacji i administracji siecią, co pozwoli Panu Marcinowi na sprawne wykonywanie obowiązków.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rekrutacyjnej

Sławomir Serafin