Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie
Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego
Obwieszczenie numer 2 o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacjonarnej bazy magazynowej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacjonarnej bazy magazynowej
Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Bojanów na lata 2023 -2030”
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie
Postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie "Przebudowy dróg gminnych: nr 101155R - 590 m, nr 101159R-490 m w miejscowości Stany ul. Kozły, gm. Bojanów"
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Rzeszowie
Obwieszczenie w sprawie "Przebudowy i budowy drogi gminnej na działkach... położonych w miejscowości Stany, gmina Bojanów, powiat Stalowowolski"
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie "Budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Laski..."
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki..."
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej...
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie Przebudowa Szkoły Podstawowej w Stanach na działce nr ewid.3494/5, położonej w miejscowości Stany przy ul. Szkolnej, gmina Bojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Laski”
Obwieszczenie o zebraniu dowodów "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Laski..."
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Laski..."
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego: Przebudowa Szkoły Podstawowej w Stanach na działce nr ewid.3494/5, położonej w miejscowości Stany przy ul. Szkolnej,
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 Dn63mm na potrzeby budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o nr ewid.3521, na działkach nr ewid.3521, 3522, położonych w miejscowoś
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR11 Dn63mm na potrzeby budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid.1245/1”, na działkach nr ewid.1248, 1247, 1246, 1245/1, położony
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR11 Dn63mm na potrzeby budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid.4076”, na działkach nr ewid.4076, 4117 i 4151, położonych w ob