Zarządzenie nr 82/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Bojanowie

Zarządzenie nr 82/2012

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 21 września 2012 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Bojanowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./, art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 oraz 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm./

z a r z ą d z a m:

§ 1

Przeznaczyć do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomość niebudowaną będącą własnością Gminy Bojanów położoną w miejscowości Bojanów,

a) której własność jest uregulowana w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nisku księdze wieczystej TB1N/00094523/3 i oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1139/1 o powierzchni przeznaczonej do dzierżawy - 0,0004 ha

b) której własność jest uregulowana w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nisku księdze wieczystej TB1N/00091217/4 i oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1315 o powierzchni przeznaczonej do dzierżawy - 0,0004 ha

- na rzecz Firmy Pro-Ars

§ 2

Stwierdza się, że wymieniona w § 1 niniejszego zarządzenia nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

§ 3

Szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości, o których mowa w § 1, zostaną ustalone w umowie dzierżawy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2012-12-19
Udostępniający: Administrator 2019-01-09
Liczba odwiedzin: 1464
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Zarządzenie nr 82/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 wrze... Administrator 2019-01-09 09:59:01
1 Zarządzenie nr 82/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 wrze... Marcin 2012-12-19 09:43:28