ZARZĄDZENIE Nr 77/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 września 2012 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargu

ZARZĄDZENIE Nr 77/2012

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./, w związku z art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 ze zm./ oraz § 2 pkt 2 i § 5 ust 3 uchwały Nr IX/66/07 Rady Gminy w Bojanowie z dnia 14 września 2007 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

z a r z ą d z a m:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną będącą własnością Gminy Bojanów położoną w miejscowości Przyszów której własność jest uregulowana w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nisku księdze wieczystej TB1N/00061830/8 oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr:

 4846/9 o powierzchni 0,1390 ha,

 4846/10 o powierzchni 0,1164 ha,

 4846/11 o powierzchni 0,1174 ha,

 4846/15 o powierzchni 0,1020 ha,

 4846/16 o powierzchni 0,1125 ha,

 4846/25 o powierzchni 0,1214 ha,

 4846/26 o powierzchni 0,1199 ha.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Inwestycji i Mienia Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2012-12-19
Udostępniający: Administrator 2019-01-09
Liczba odwiedzin: 1209
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 ZARZĄDZENIE Nr 77/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 wrz... Administrator 2019-01-09 09:55:49
1 ZARZĄDZENIE Nr 77/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 wrz... Marcin 2012-12-19 09:36:12