Uchwała Nr XVI/133/2012 Rady Gminy Bojanów z dnia 15 listopada 2012 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/184/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bojanowie

Uchwała Nr XVI/133/2012

Rady Gminy Bojanów

z dnia 15 listopada 2012

zmieniająca uchwałę Nr XXVI/184/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 kwietnia 2009 roku

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bojanowie

Na podstawie art.9,art.18 ust.2 pkt2 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./oraz art.11 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./Rada Gminy Bojanów

uchwala co następuje

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr XXVI/184/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bojanowie wprowadza się następujące zmiany

w § 4 uchwały:

1) Ust.1 otrzymuje brzmienie:

Ośrodek realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Ośrodek realizuje także zadania wynikające z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, ustawy z dnia 7 września 2007 roku

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm.)

2) Po ust.5 dodaje ust. 6 w brzmieniu:

„Do zadań Ośrodka z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy:

1) opracowanie i realizacja 3 – letnich gminnych programów wspierania rodziny

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wspierania dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu specjalistycznego poradnictwa,

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci

4) finansowanie:

a) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających

b) podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny

c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ponoszonych przez rodziny wspierające

5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku pro adopcyjnym

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy,

8) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

9) wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny"

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojanów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2012-12-19
Udostępniający: Administrator 2012-12-27
Liczba odwiedzin: 2241
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Uchwała Nr XVI/133/2012 Rady Gminy Bojanów z dnia 15 lis... Marcin 2012-12-27 10:22:50
1 Uchwała Nr XVI/133/2012 Rady Gminy Bojanów z dnia 15 lis... Marcin 2012-12-19 08:37:19