Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Referacie Inwestycji i Środowiska Urzędu Gminy Bojanów

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY BOJANÓW

O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE  ds. ochrony środowiska  w Referacie Inwestycji i Środowiska
Urzędu Gminy Bojanów


1.    Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Bojanów  z siedzibą ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów
                   
2. Stanowisko: podinspektor ds. ochrony środowiska
                      
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem :

Wymagania niezbędne:
a)    posiada obywatelstwo polskie;
b)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
c)    nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)    posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe:
- wykształcenie wyższe techniczne, kierunek inżynierski, tytuł magistra
-   co najmniej dwuletni staż pracy w administracji publicznej,
e)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
f)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
a)    Znajomość następujących przepisów prawa:
    Znajomość następujących przepisów prawa:
    ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
     ustawy prawo ochrony środowiska,
     ustawy Prawo budowlane
    ustawy prawo wodne,
    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
    o samorządzie gminnym,
    o finansach publicznych,
    o dostępie do informacji publicznej.
    ustawy  o samorządzie gminnym

b)    znajomość obsługi komputera w  obszarze środowiska Windows oraz pracy z programami z pakietu MS Office
d)     zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole;
e)    prawo jazdy kat. B;
f)    sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność;
g)    wysoka kultura osobista,
g)    odporność na stres.
4. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku
1) prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla wszystkich rodzajów inwestycji mogących znacząco wpływać na środowisko,
2) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
3) przygotowywanie opinii do decyzji w sprawie eksploatacji złóż kopalin zlokalizowanych
na terenie gminy,
4) opiniowanie projektów rekultywacji gruntów,
5) prowadzenie spraw w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska,
6) prowadzenie spraw w zakresie opiniowania lokalizacji inwestycji pod względem szkodliwości dla środowiska,
7) ustalanie opłat za korzystanie ze środowiska wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska,
8) prowadzenie inwentaryzacji obiektów zawierających azbest na terenie Gminy oraz spraw
związanych z usuwaniem azbestu,
9) załatwianie spraw interwencyjnych związanych z korzystaniem ze środowiska,
10) realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie, w tym
egzekwowanie postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Bojanów,
11) prowadzenie postępowań dotyczących usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych
do ich składowania/magazynowania,
12) prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych,
13) udzielanie dotacji do poniesionych kosztów inwestycji w ochronie środowiska, realizowanych przez osoby fizyczne,
14) prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
oraz prowadzenie postępowań związanych z wymierzaniem kar za wycinkę drzew i krzewów
bez wymaganego zezwolenia,
15) ocenianie wniosków dotyczących wycinki drzew i krzewów rosnących na gruntach stanowiących własność Gminy,
16) prowadzenie dokumentacji w sprawie nasadzeń zastępczych.
17) prowadzenie ewidencji pomników przyrody, użytków ekologicznych zespołu przyrodniczo – krajobrazowego, ich ustanawiania i zniesienia,
18) przeprowadzanie w okresie rękojmi i gwarancji przeglądów gwarancyjnych zadania inwestycyjnego i nadzorowanie usunięcia ewentualnych usterek.
19)    przygotowywanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych oraz rozbiórek,
20)    kompletowanie  dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne i remontowe do  realizacji postepowań przetargowych
21)    sprawowanie bądź zlecania na zewnętrz nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych realizowanych przez referat,
22)    prowadzenie spraw związanych z przeglądem, gwarancją i rękojmią realizowanych robót budowlanych,
23)    uczestniczenie w przeglądach budynków w celu ustalenia priorytetów przy opracowywaniu planów remontowych i inwestycyjnych,
24) zapewnienie terminowej realizacji przeglądów technicznych budynków stanowiących własność Gminy (nie przekazanych w użytkowanie, trwały zarząd innym podmiotom) wymaganych odpowiednimi przepisami prawa oraz przeglądów okresowych budynków, w tym pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznej i piorunochronnej, kominowej i wentylacyjnej, gazowej i wodnej oraz terminowej aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
25) planowanie i gospodarowanie: środkami rzeczowymi, materiałami biurowymi, środkami czystości, drukami i formularzami,
26)  prowadzenie magazynu Urzędu,
27) zapewnienie usług introligatorskich,
28 ) prenumerowanie prasy codziennej i czasopism oraz zamawianie fachowych publikacji,
29) monitorowanie i analizowanie kosztów utrzymania Urzędu,
30 ) wykonywanie zadań z zakresu obsługi funduszu sołeckiego
31 ) obliczanie wysokości środków funduszu sołeckiego przypadających na dane sołectwo
32 ) planowanie, organizowanie i nadzór nad wykonywaniem inwestycji związanych z realizacją funduszu sołeckiego ,
33) kontrolowanie wydatków, dokonywanych przez sołectwa ze środków publicznych,
34) rozliczanie wydatków ze zrealizowanych zadań w ramach funduszu oraz sporządzanie odpowiednich sprawozdań w tym zakresie
35) sporządzanie wniosków o zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych przez gminy w ramach realizacji funduszu
36) kompletowanie całości dokumentacji dotyczącej funduszu sołeckiego i właściwe jej archiwizowanie
37) uczestniczenie w zebraniach wiejskich dotyczących funduszu.


5.    Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku

a)    miejsce pracy – Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37 – 433 Bojanów;
b)    praca w pomieszczeniach biurowych;
c)    wymiar czasu pracy 1 etat (8 godzin/doba – 40 godzin/tydzień);
d)    narzędzia pracy: komputer, telefon,  fax, kserokopiarka, skaner;
e)    praca przy monitorze powyżej 4 godzin,

6. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%:
W miesiącu listopadzie 2020 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

7. Wymagane dokumenty:
a)    list motywacyjny,
b)    życiorys  -  curriculum vitae,
c)    kserokopie zaświadczeń,  świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
d)    kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
( poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem),
e)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach( poświadczone przez kandydata za zgodność z   oryginałem),
f)    oryginał kwestionariusza osobowego,
g)    oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że posiada pełną zdolność do czynności  prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
h)    oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
i)    kserokopia dokumentu poświadczającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w § 4 ust. 2 regulaminu.


7.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin: do dnia 28.12.2020 r., do godz. 15.30
Miejsce: wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze  ds. ochrony środowiska w Referacie Inwestycji i Środowiska Urzędu Gminy Bojanów” osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bojanów , ul. Parkowa 5, I piętro (sekretariat) lub przesłać za pośrednictwem poczty na ww. adres.
8.    Informacje dodatkowe
1)    Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Brak złożenia wszystkich wymaganych dokumentów eliminuje kandydata z procesu naboru. W przypadku nadania przesyłki listownej decyduje data wpływu do miejsca składania dokumentów.
2)    Bliższych informacji udziela: Agnieszka Kobylarz Sekretarz Gminy Bojanów,
tel. 15 870 83 26.
3)    Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni 
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i  testu.

4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojanów.

5)    Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru nawiązuje się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością nawiązania umowy na czas nieokreślony.
6)    W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,  o których mowa w art. 2 ustawy, umowę o pracę zawiera się na czas określony 6-ciu miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy z miesięcznym wypowiedzeniem.  Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ww. ustawy, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.


ZAŁĄCZNIKI:

ogłoszenie o naborze podinspektor ds. ochrony Środowiska.pdf

     załącznik nr 2 do regulaminu kwestionariusz osobowy.docx

    załącznik nr 3 do regulaminu oświadczenia kandydata.docx

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2020-12-15
Udostępniający: marcin_adm 2020-12-15
Liczba odwiedzin: 286