Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansów Urzędu Gminy Bojanów

Bojanów, dnia 15.12.2020 r.
 
             OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY BOJANÓW
o otwartym i konkurencyjnym naborze na stanowisko urzędnicze
ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansów Urzędu Gminy Bojanów


1.    Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Bojanów  z siedzibą ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów
              
2. Stanowisko: podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych  
                          
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem :

Wymagania niezbędne:
a)    posiada obywatelstwo polskie;
b)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
c)    nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)    posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe:
- wykształcenie wyższe magisterskie o profilu ekonomicznym
-   co najmniej dwuletni  staż pracy w administracji publicznej,
e)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
f)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
a)    Znajomość następujących przepisów prawa:
    ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych,
    ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
    ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
    ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
    ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa
    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
    ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

b)    znajomość obsługi komputera w  obszarze środowiska Windows oraz pracy
z programami z pakietu MS Office
c)    znajomość systemów księgowych:  POGRUN - system rejestracji i naliczania podatków oraz WIP - system windykacji opłat i podatków,  firmy RADIX
d)     zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole;
e)    prawo jazdy kat. B;
f)    sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność;
g)    wysoka kultura osobista,
g)    odporność na stres.

4. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

1) prowadzenie ewidencji podatków  (w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym), w tym w szczególności:
a) księgowanie na kontach poszczególnych podatników wpłat z tytułu podatku
od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, podatku od środków transportowych,
b) analiza kont podatników,
c) dokonywanie zwrotów nadpłat w podatkach,
2) sporządzanie sprawozdań w zakresie wynikającym z przepisów w ramach realizowanych
zadań,
3) rozliczanie i przekazywanie do Izby Rolniczej odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (i odsetek za zwłokę w zapłacie tego podatku) pobranego na obszarze Gminy,
4) prowadzenie windykacji niezapłaconych należności z tytułu dochodów budżetu Gminy,
w szczególności:
a) sporządzanie wezwań do zapłaty,
b) sporządzanie upomnień,
c) sporządzanie tytułów wykonawczych,
5) prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych,
6) prowadzenie spraw oraz rozpatrywanie skarg, zażaleń, odwołań w sprawach
podatkowych, w tym przygotowywanie akt i stanowiska organu podatkowego oraz wysyłanie
akt do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o niezaleganiu lub
stwierdzających stan zaległości,
8) rozliczanie inkasentów z pobranego podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego w okresach raty podatku,
9) przekazywanie należności z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych,
10) wydawanie postanowień dotyczących stanowiska wierzyciela w sprawie zwolnienia
z egzekucji,
11) wydawanie postanowień dotyczących stanowiska wierzyciela w sprawie wstrzymania
czynności egzekucyjnej,
12) sporządzanie decyzji o umorzeniu z urzędu,
13) sporządzanie wniosków do innych organów w celu ustalenia źródła majątku,,
14) inwentaryzacja sald kont podatkowych w sposób i w terminach określonych odrębnymi
przepisami.

5.    Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku

a)    miejsce pracy – Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37 – 433 Bojanów;
b)    praca w pomieszczeniach biurowych;
c)    wymiar czasu pracy 1 etat (8 godzin/doba – 40 godzin/tydzień);
d)    narzędzia pracy: komputer, telefon,  fax, kserokopiarka, skaner;
e)    praca przy monitorze powyżej 4 godzin,

6. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%:
W miesiącu listopadzie 2020 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

7. Wymagane dokumenty:
a)    list motywacyjny,
b)    życiorys  -  curriculum vitae,
c)    kserokopie zaświadczeń,  świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
d)    kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
( poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem),
e)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach( poświadczone przez kandydata za zgodność z   oryginałem),
f)    oryginał kwestionariusza osobowego,
g)    oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że posiada pełną zdolność do czynności  prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
h)    oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
i)    kserokopia dokumentu poświadczającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w § 4 ust. 2 regulaminu.

7.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin: do dnia 28.12.2020 r., do godz. 15.30
Miejsce: wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze  ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansów Urzędu Gminy Bojanów” osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bojanów , ul. Parkowa 5, I piętro (sekretariat) lub przesłać za pośrednictwem poczty na ww. adres.

8.    Informacje dodatkowe
1)    Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Brak złożenia wszystkich wymaganych dokumentów eliminuje kandydata z procesu naboru. W przypadku nadania przesyłki listownej decyduje data wpływu do miejsca składania dokumentów.
2)    Bliższych informacji udziela: Agnieszka Kobylarz Sekretarz Gminy Bojanów,
tel. 15 870 83 26.
3)    Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i  testu.

4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojanów.

5)    Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru nawiązuje się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością nawiązania umowy na czas nieokreślony.

6)    W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,  o których mowa w art. 2 ustawy, umowę o pracę zawiera się na czas określony 6-ciu miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy z miesięcznym wypowiedzeniem.  Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ww. ustawy, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

ZAŁĄCZNIKI:

ogłoszenie o naborze podinspektor ds. podatków i opat lokalnych.pdf

     załącznik nr 2 do regulaminu kwestionariusz osobowy.docx

     załącznik nr 3 do regulaminu oświadczenia kandydata.docx

 


ARCHWIALNY

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2020-12-15
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2020-12-15
Liczba odwiedzin: 0

POWRÓT DO AKTUALNEJ WERSJI

Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. po... Agnieszka Kobylarz 2020-12-15 12:30:21
1 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pl... Agnieszka Kobylarz 2020-12-15 12:29:52