Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Referacie Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Gminy Bojanów

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY BOJANÓW

o otwartym i konkurencyjnym naborze na stanowisko urzędnicze
ds. planowania przestrzennego w Referacie Gospodarowania
Nieruchomościami  Urzędu Gminy Bojanów

 

1.         Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Bojanów  z siedzibą ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów

2. Stanowisko: podinspektor ds. planowania przestrzennego                    

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem :

Wymagania niezbędne:

a)         posiada obywatelstwo polskie;

b)         posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,

c)         nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)         posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe:

- wykształcenie wyższe techniczne, kierunek inżynierski, tytuł magistra

-   co najmniej roczny  staż pracy w administracji publicznej,

e)         cieszy się nieposzlakowaną opinią,

f)          posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

a)               Znajomość następujących przepisów prawa:

§  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§  ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

§  ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

§  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

§  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

b)         znajomość obsługi komputera w  obszarze środowiska Windows oraz pracy z programami z pakietu MS Office

c)         znajomość aplikacji EMUiA;

d)        zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole;

e)         prawo jazdy kat. B;

f)          sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność;

g)         wysoka kultura osobista,

g)         odporność na stres.

4. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku

w zakresie planowania przestrzennego:

1) opracowywanie projektów uchwał w sprawie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy,

2) opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,
3) prowadzenie rejestrów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,

4) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów
planistycznych, w tym ogłoszeń prasowych, obwieszczeń, zawiadomień do jednostek
uzgadniających i opiniujących, wyłożenia projektów studium i planów do publicznego
wglądu,

5) sporządzanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,

6) udostępnianie do wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

7) sporządzanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego,

8) przygotowywanie materiałów dla Wójta w związku z koniecznością analizowania wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

9) przygotowywanie we współpracy ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych dokumentów do postępowań o udzielenie  zamówień publicznych na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych projektów zagospodarowania terenów,

10) przechowywanie obowiązujących i uchylonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

11) przekazywanie Staroście kopii uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego,
l2) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustalania wysokości opłaty planistycznej wynikających z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,

13) prowadzenie spraw w zakresie opiniowania projektów prac geologicznych pod kątem
zgodności z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego,

14) współuczestniczenie w sporządzaniu założeń i planów społeczno – gospodarczych oraz zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej ustaleń wynikających z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym współuczestniczenie  w opracowywaniu programu usług i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych  oraz opracowywaniu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

w zakresie zagospodarowania przestrzennego:

1) prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu,

2) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

3) prowadzenie spraw dotyczących przenoszenia decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby,

4) prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

5) prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

6) prowadzenie spraw w zakresie opiniowania w formie postanowień projektów podziału nieruchomości.

5.         Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku

a)         miejsce pracy – Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37 – 433 Bojanów;

b)         praca w pomieszczeniach biurowych;

c)         wymiar czasu pracy 1 etat (8 godzin/doba – 40 godzin/tydzień);

d)         narzędzia pracy: komputer, telefon,  fax, kserokopiarka, skaner;

e)         praca przy monitorze powyżej 4 godzin,

6. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%:

W miesiącu listopadzie 2020 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

7. Wymagane dokumenty:

a)         list motywacyjny,

b)         życiorys  -  curriculum vitae,

c)         kserokopie zaświadczeń,  świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

d)         kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe ( poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem),

e)         kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach( poświadczone przez kandydata za zgodność z   oryginałem),

f)          oryginał kwestionariusza osobowego,

g)         oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że posiada pełną zdolność do czynności  prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,

h)         oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

i)          kserokopia dokumentu poświadczającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w § 4 ust. 2 regulaminu.

7.         Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin: do dnia 28.12.2020 r., do godz. 15.30

Miejsce: wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze  ds. planowania przestrzennego w Referacie Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Gminy Bojanów” osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bojanów , ul. Parkowa 5, I piętro (sekretariat) lub przesłać za pośrednictwem poczty na ww. adres.

8.         Informacje dodatkowe

1)         Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Brak złożenia wszystkich wymaganych dokumentów eliminuje kandydata z procesu naboru. W przypadku nadania przesyłki listownej decyduje data wpływu do miejsca składania dokumentów.

2)         Bliższych informacji udziela: Agnieszka Kobylarz Sekretarz Gminy Bojanów, tel. 15 870 83 26.

3)         Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i  testu.

4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojanów.

5)         Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru nawiązuje się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością nawiązania umowy na czas nieokreślony.

6)         W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,  o których mowa w art. 2 ustawy, umowę o pracę zawiera się na czas określony 6-ciu miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy z miesięcznym wypowiedzeniem.  Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ww. ustawy, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

ogłoszenie o naborze podinspektor ds. planowania przestrzennego.pdf

     załącznik nr 2 do regulaminu kwestionariusz osobowy.docx

     załącznik nr 3 do regulaminu oświadczenia kandydata.docx

 

 

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2020-12-15
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2020-12-15
Liczba odwiedzin: 504
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pl... Agnieszka Kobylarz 2020-12-15 12:22:33
2 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pl... Agnieszka Kobylarz 2020-12-15 12:22:10
1 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pl... Agnieszka Kobylarz 2020-12-15 12:18:32