Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw informatyzacji w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie

Bojanów, 2019-11-29


Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw informatyzacji
w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów


Na wymienionym stanowisku może zostać zatrudniona osoba, która:
1.    Wymagania niezbędne:
a)    posiada obywatelstwo polskie;
b)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
c)    nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
d)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
e)    posiada wykształcenie wyższe zawodowe o profilu informatycznym,
f)    posiada co najmniej dwuletni staż pracy przy obsłudze sieci komputerowych,
g)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

2.    Wymagania dodatkowe:
a)    znajomość następujących przepisów prawa:  ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o podpisie elektronicznym,
b)    znajomość zagadnień dotyczących sieci komputerowych,
c)    podstawowa znajomość systemów obsługujących bieżącą działalność CUW (systemy podatkowe, finansowe, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, itp.),
d)    znajomość zagadnień baz danych,
e)    znajomość systemów operacyjnych MS Windows,
f)    kreatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność oraz dyspozycyjność.

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a)    administrowanie siecią komputerową CUW w Bojanowie oraz jednostek obsługiwanych przez CUW,
b)    administrowanie systemami teleinformatycznymi,
c)    prowadzenie ewidencji systemów i programów użytkowych oraz licencji,
d)    konfiguracja drukarek sieciowych i innego sprzętu sieciowego,
e)    administrowanie użytkownikami systemów informatycznych zgodnie z polityką bezpieczeństwa,
f)    utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego (naprawa sprzętu), serwis i konfiguracja oraz nadzór nad jego prawidłowym działaniem,
g)    wdrażanie nowego oprogramowania,
h)    tworzenie kopii zapasowych danych (archiwizacja) wg. obowiązujących przepisów oraz administrowanie nośnikami z oprogramowaniem,
i)    pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego,
j)    zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz zabezpieczanie komputerów przed atakami wirusów i hakerów,
k)    prowadzenie i aktualizacja strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej CUW w Bojanowie
l)    nadzór na siecią jednostek obsługiwanych przez CUW w Bojanowie – Internet szerokopasmowy
m)    obsługa informatyczna przebiegu głosowania oraz transmisji Sesji Rady Gminy

4.    Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku:
a)    miejsce pracy – Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie, ul. Parkowa 5, 37 – 433 Bojanów;
b)    praca w pomieszczeniach biurowych;
c)    wymiar czasu pracy 1 etat (8 godzin/doba – 40 godzin/tydzień);
d)    narzędzia pracy: komputer, telefon,  fax, kserokopiarka, skaner;
e)    praca przy monitorze powyżej 4 godzin,

5.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu listopadzie 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

6.    Wymagane dokumenty:
a)    list motywacyjny;
b)    Curriculum Vitae;
c)    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
d)    kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
e)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
f)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
g)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
h)    klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze;

7.    Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 10.12.2019 r. w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie osobiście lub pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie ul. Parkowa 5; 37 –433 Bojanów z dopiskiem „dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw informatyzacji”.

Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojanów.

Ogłoszenie.pdf

Kwestionariusz Osobowy.docx

Klauzula Informacyjna.docx


Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz 2019-11-29
Udostępniający: Grzegorz 2019-12-04
Liczba odwiedzin: 788
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie ogłasza na... Grzegorz 2019-12-04 10:58:34
1 Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie ogłasza na... Grzegorz 2019-11-29 14:15:39