Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie

Bojanów, 2019-11-29


Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej
w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów


1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe ekonomiczne
4) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6) brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na wskazanym stanowisku, 
7) posiada co najmniej dwuletni staż pracy w księgowości,
8) znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,  zagadnień podatkowych i płacowych,  rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych, ustaw oświatowych, administracji samorządowej.
9) obsługa komputera;
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość obsługi oprogramowania MS Office, programu kadrowo-płacowego, programu Płatnik, programu księgowego RADIX;
2) umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
3) umiejętność pracy w zespole;
4) sumienność, odpowiedzialność, systematyczność;
5) otwartość na zagadnienia techniczne;
6) umiejętność szybkiego uczenia się;
7) komunikatywność;
8) wysoka kultura osobista;
9) doświadczenie w pracy biurowej.
3. Zakres czynności na stanowisku ds. księgowości budżetowej:
1) Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej  zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
2) Księgowanie na poszczególnych kontach zgodnie z prawdą materialną na podstawie zakładowego planu kont,
3) Sporządzanie sprawozdań z otrzymanych: dotacji, subwencji i dochodów z Urzędu Skarbowego,
4) Zestawianie sald wszystkich kont syntetycznych oraz obrotów tych kont analitycznych, których obroty podlegają wykonaniu w sprawozdaniach finansowych,
5) Rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych jednostek obsługiwanych,
6) Przyjmowanie faktur i rachunków zakupu i sprzedaży z  placówek oświatowych i Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej,
7) Wystawianie dowodów księgowych, tj. not obciążeniowych, odsetkowych, księgowych,
8) Przygotowywanie dokumentów do wypłat gotówkowych i przelewów bankowych oraz do faktur za dokonane zakupy i wykonane usługi,
9) pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych,  ewidencjonowanie faktur,
10) czuwanie nad terminowym realizowaniem poleceń i załatwianiem korespondencji,
11) prace pomocnicze w zakresie spraw związanych z wysyłką, segregacją i rejestracją korespondencji.

4. Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku:
a)    miejsce pracy – Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie, ul. Parkowa 5, 37 – 433 Bojanów;
b)    praca w pomieszczeniach biurowych;
c)    wymiar czasu pracy 1 etat (8 godzin/doba – 40 godzin/tydzień);
d)    narzędzia pracy: komputer, telefon,  fax, kserokopiarka, skaner;
e)    praca przy monitorze powyżej 4 godzin,

5.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu listopadzie 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

6.    Wymagane dokumenty:
a)    list motywacyjny;
b)    Curriculum Vitae;
c)    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
d)    kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
e)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
f)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
g)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
h)    klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze;

7.    Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 10.12.2019 r. w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie osobiście lub pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie ul. Parkowa 5; 37 –433 Bojanów z dopiskiem „dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej”.

Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojanów.

Ogłoszenie.pdf

Klauzula Informacyjna.docx

Kwestionariusz Osobowy.docx

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz 2019-11-29
Udostępniający: Grzegorz 2019-12-04
Liczba odwiedzin: 1240
Pokaż rejestr zmian