Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o konkursie na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie

 

WÓJT GMINY BOJANÓW

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOJANOWIE 

 

Liczba stanowisk:  1

Wymiar etatu:  1 etat (pełny wymiar czasu pracy)

Okres powołania:  4 lata

I.                Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 

A. Wymagania obowiązkowe:

1. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie: wyższe magisterskie,

3. co najmniej 2  letni staż pracy w instytucji kultury,

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;

5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 168 ze zm.);

8. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury;

9. znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury i prawa pracy.

B. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość podstawowych aktów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu gminnego;

2. znajomość zagadnień i doświadczeń w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;

3. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych
z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;

4. dobra znajomość języka obcego

5. umiejętności organizacyjne i zarządcze;

6. kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność;

7. posiadanie prawa jazdy kat. B.

II. Wymagane dokumenty: 

1. pisemna koncepcja funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie  na lata 2019- 2023 ( nie więcej niż 4 strony formatu A4), która powinna zawierać:

a) propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form kultury na terenie gminy;

b) zakres współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy, istniejącymi stowarzyszeniami, fundacjami i grupami nieformalnymi działającymi na terenie Gminy;

c) pozabudżetowe źródła finansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie.

2. list motywacyjny;

3. życiorys/CV/ z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej;

4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe(staż pracy) oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności;

5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. oświadczenie o niekaralności związanej z zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi;

7. oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni
z praw publicznych;

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie  zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)

10. kwestionariusz osobowy

Oświadczenia, koncepcja, list motywacyjny oraz CV powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata,a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.

 

III. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem
"Konkurs  na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie ", w terminie do dnia  15.04.2019 r. do godziny 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy Bojanów lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

IV. Inne informacje:

1. Dodatkowe informacje, w tym o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie  będą dostępne w Urzędzie Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, pok.14.

2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Bojanów.

3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie lub korespondencyjnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-mail.

4. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.

5. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojanów.

 

 

 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY BOJANÓW

      KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

      KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

 

 

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-04-03
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-04-03
Liczba odwiedzin: 1347
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o konkursie na Dyrektora G... Agnieszka Kobylarz 2019-04-03 12:19:30
2 Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o konkursie na Dyrektora G... Agnieszka Kobylarz 2019-04-03 12:19:05
1 konkurs na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie Agnieszka Kobylarz 2019-04-03 12:17:38