OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOJANÓW o otwartym i konkurencyjnym naborze na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów Urzędu Gminy Bojanów

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BOJANÓW

o otwartym i konkurencyjnym naborze na stanowisko urzędnicze
ds. księgowości budżetowej  w Referacie Finansów Urzędu Gminy Bojanów1.    Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Bojanów  z siedzibą ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów
                  
2. Stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej
                         
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem :

Wymagania niezbędne:
a)    posiada obywatelstwo polskie;
b)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
c)    nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)    posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe:
- wykształcenie wyższe magisterskie  o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku
-   co najmniej roczny  staż pracy w administracji publicznej,
e)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
f)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
a)    Znajomość następujących przepisów prawa:

USTAWY z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
USTAWY z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
USTAWY z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
b)    znajomość obsługi komputera w  obszarze środowiska Windows oraz pracy z programami z pakietu MS Office
c)    znajomość systemu finansowo-księgowego RADIX, BESTIA,
d)     zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole;
e)    prawo jazdy kat. B;
f)    sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność;
g)    wysoka kultura osobista,
g)    odporność na stres.

4. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

1)    prowadzenie ksiąg rachunkowych Urzędu i budżetu Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2)    wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym Urzędu,
3)    przekazywanie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
4)    przechowywanie i należyte zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,
5)    sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych i budżetowych,
6)    wykonywanie dyspozycji płatniczych
7)    prowadzenie księgowości budżetowej.
8)    kompletowanie dokumentacji dowodów księgowych.
9)    wprowadzanie danych z zarządzeń i uchwał do programu finansowo-księgowego na dochody i wydatki organu.
10)     współudział w kontrolach w zakresie finansowym w jednostkach organizacyjnych Gminy,
11)     udział  w opracowywaniu projektu budżetu Gminy, projektu uchwały budżetowej, projektów zmian w budżecie Gminy w ciągu roku budżetowego,
12)    udział  w opracowywaniu zbiorczej sprawozdawczości z wykonania dochodów i wydatków budżetowych,
13)    przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń z zakresu spraw budżetowych.
   
5.    Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku

a)    miejsce pracy – Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37 – 433 Bojanów;
b)    praca w pomieszczeniach biurowych;
c)    wymiar czasu pracy 1 etat (8 godzin/doba – 40 godzin/tydzień);
d)    narzędzia pracy: komputer, telefon,  fax, kserokopiarka, skaner;
e)    praca przy monitorze powyżej 4 godzin,

6. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%:
W miesiącu czerwcu 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

7. Wymagane dokumenty:
a)    list motywacyjny,
b)    życiorys  -  curriculum vitae,
c)    kserokopie zaświadczeń,  świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
d)    kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
( poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem),
e)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach( poświadczone przez kandydata za zgodność z   oryginałem),
f)    oryginał kwestionariusza osobowego,
g)    oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że posiada pełną zdolność do czynności  prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
h)    oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
i)    kserokopia dokumentu poświadczającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w § 4 ust.2 regulaminu.

7.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin: do dnia 13.07.2018 r., do godz. 15.30
Miejsce: wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze  ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów Urzędu Gminy Bojanów” osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bojanów , ul. Parkowa 5, I piętro (sekretariat) lub przesłać za pośrednictwem poczty na ww. adres.

8.    Informacje dodatkowe
1)    Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Brak złożenia wszystkich wymaganych dokumentów eliminuje kandydata z procesu naboru. W przypadku nadania przesyłki listownej decyduje data wpływu do miejsca składania dokumentów.
2)    Bliższych informacji udziela: Agnieszka Kobylarz Sekretarz Gminy Bojanów, tel. 15 870 83 26.
3)    Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i  testu.

4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojanów.
5)    Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru nawiązuje się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością nawiązania umowy na czas nieokreślony.
6)    W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,  o których mowa w art. 2 ustawy, umowę o pracę zawiera się na czas określony 6-ciu miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy z miesięcznym wypowiedzeniem.  Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ww. ustawy, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

 


Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bojanów


 
Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bojanów, jest Wójt Gminy Bojanów s siedzibą przy ul. Parkowej 5, 37-433 Bojanów
1. Inspektor ochrony danych w Urzędzie Gminy Bojanów : Joanna Karbarz-Górka
Dane kontaktowe:
Inspektor ochrony danych:
 kontakt: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 tel. 15 870 83 26
2. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu
o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Urzędzie Gminy Bojanów oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 
3. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych
3) prawo do usunięcia danych
4) prawo ograniczenia przetwarzania
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
6) prawo do cofnięcia zgody
7) prawo do przenoszenia danych.
 
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

REGULAMIN NABORU

   KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIA KANDYDATA

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-07-03
Udostępniający: marcin_adm 2018-07-03
Liczba odwiedzin: 952