Konkurs na świadczenie usług psychologicznych

OR.III.2110.1.2017

WÓJT GMINY BOJANÓW 

OGŁASZA KONKURS

NA ŚWIADCZENIE USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH, INFORMACYJNYCH ORAZ PORADNICTWA

W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI 

 Rodzaj umowy: umowa zlecenie

I. Wymagania niezbędne:

1)obywatelstwo polskie,

2)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

3)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

4)posiadane kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia spotkań terapeutycznych w ramach profilaktyki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

II. Zakres i sposób wykonywania usługi:

Usługa będzie realizowana w dwóch częściach. 

CZĘŚĆ NR 1 - USŁUGI PSYCHOLOGICZNE ( w wymiarze 4 godzin miesięcznie)  w szczególności:

 • rozpoznawanie problemu, tzn. zidentyfikowaniu trudności,
 • określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiąza-niem,
 • udzielanie pomocy w pokonywaniu lęków, wewnętrznych napięć i radzeniu sobie z negatywnymi emocja-mi, 
 • wstępna diagnoza rozwijających się zaburzeń zachowania, osobowości, opartej na wywiadzie, rozwijaniu umiejętności społecznych
 • kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich,
 • poprawa relacji rodzinnych i społecznych,
 • odbudowanie właściwych relacji rodzinnych,
 • diagnoza rozwoju umysłowego dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, z negatywnymi emocjami, przykrymi uczuciami, z frustracją, 
 • diagnozowanie uzależnienia i współuzależnienia, 
 • pomaganie w tworzeniu przez osobę uzależnioną nowej tożsamości jako osoby uzależnionej i zaakcepto-waniu jej,
 • kształtowanie właściwej postawy wobec swojej choroby, jaką jest uzależnienie, 
 • podtrzymywanie trzeźwości osób uzależnionych,
 • wspomaganie w akceptowaniu swojej bezsilności wobec alkoholu,
 • zwiększenie zdolności do utrzymywania abstynencji,
 • pokazywanie strat związanych z używaniem substancji uzależniającej,
 • nauczenie rozpoznawania nałogowych schematów kontaktowanie się z własnymi emocjami i rozbrajania tych schematów,
 • diagnoza osoby doświadczającej przemocy
 • poradnictwo psychologiczne.

CZĘŚĆ  NR 2 - USŁUGI INFORMACYJNE ORAZ PORADNICTWO ( w wymiarze 4 godzin miesięcznie) w szczególności:

 • udzielanie porad dot. różnych  problemów i sytuacji życiowych, 
 • wspomaganie klienta w poszukiwaniu przez niego nowych sposobów rozwiązań,
 • poradnictwo rodzinne,
 • spotkania członków rodziny w celu poznania istoty problemu rodzinnego i podejmowania wspólnych jego rozwiązań,
 • zachęcanie młodzieży do poszukiwań oraz prezentacji własnych zainteresowań,
 • zapoznanie z zjawiskiem przemocy
 • rozpoznanie w pacjencie mechanizmów występujących u ofiar przemocy
 • wyzwolenie w ofierze przemocy odwagi i siły, aby przeciwstawić się sprawcy przemocy 
 • zmniejszenie lęku wobec sprawcy przemocy.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)życiorys i list motywacyjny,

2)kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

3)kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe - w przypadku posiadania stażu pracy,

4)podpisane pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzysta-niu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

5)podpisane pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

IV. Informacje dodatkowe:

1.Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia zawartej z Gminą Bojanów. Szczegółowy zakres obowiązków zo-stanie określony przez zleceniodawcę.

2.Planowany okres zatrudnienia: 01.03.2017 r. – 30.11.2017 r. (2 godziny tygodniowo)

V. Terminy i miejsce składania dokumentów.

1.Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie UG (I piętro ) lub przesłać pocztą (decyduje  data wpływu) w terminie do dnia  28.02.2017 roku do godz. 15:30 na adres: Urząd Gminy Bojanów, 37-433 Bojanów ul. Parkowa 5.

2.Dopuszcza się złożenie ofert częściowych.  Wykonawca może złożyć ofertę na jedną z części zamówienia lub na dwie części zamówienia  zgodnie z opisem zawartym w pkt. II

3.Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

4.Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

5.Po upływie terminu do złożenia dokumentów i przeprowadzeniu wstępnej selekcji lista kandydatów, którzy  spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicz-nej.

6.Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicz-nej

(www.bip.bojanow.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bojanów.

Uwaga!

Wójt Gminy Bojanów zastrzega sobie prawo zmiany określonych w ogłoszeniu warunków zatrudnienia.

 


ARCHWIALNY

Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-02-20
Udostępniający: Administrator 2017-02-20
Liczba odwiedzin: 2

POWRÓT DO AKTUALNEJ WERSJI

Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 Konkurs na świadczenie usług psychologicznych Administrator 2017-02-20 14:04:29
3 Konkurs na świadczenie usług psychologicznych Administrator 2017-02-20 14:04:16
2 Konkurs na świadczenie usług psychologicznych Administrator 2017-02-20 14:03:52
1 Konkurs na świadczenie usług psychologicznych Administrator 2017-02-20 14:03:26