Ogłoszenie o konkursie na Kierownika Centrum Usług w Bojanowie

OR.III.2111.1 .2016                              Bojanów, dnia 2016-12-07


WÓJT GMINY BOJANÓW
 ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Centrum Usług Wspólnych
 w Bojanowie


Na wymienionym stanowisku może zostać zatrudniona osoba, która:

1.    Wymagania niezbędne:
a)    posiada obywatelstwo polskie;
b)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
c)    nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)    posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe:
- wykształcenie wyższe magisterskie: ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne oraz 
-   co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym trzy lata na stanowisku kierowniczym 
e) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
f) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

2.    Wymagania dodatkowe:
a)    doświadczenie w zarządzaniu przedsięwzięciami związanymi z oświatą, nadzorem nad finansami, funduszami unijnymi,
b)    umiejętności menedżerskie,
c)    inicjatywa i dynamika w działaniu, zdolności analityczne,
d)    komunikatywność, samodzielność, rzetelność oraz wysoka kultura osobista,
e)    znajomość  przepisów  i  aktualnego  orzecznictwa  w  szczególności:
- Karta  nauczyciela, 

- Ustawa  o  systemie  oświaty, 
- Kodeks  pracy, 

- Ustawa  o  finansach publicznych,   
- Ustawa    o    samorządzie    gminnym,  
- Ustawa    o    pracownikach samorządowych,
- Kodeks postępowania administracyjnego,
- Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
- praktyczna umiejętność obsługi komputera,
- prawo jazdy kat. B

3.     Zakres czynności na stanowisku pracy:
a)    prowadzenie zadań związanych ze wspólną obsługą administracyjną, finansową oraz  organizacyjną jednostek organizacyjnych Gminy Bojanów w tym: szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojanów oraz Gminnej Biblioteki Publicznej
i Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
b)    nadzór merytoryczny i organizacyjny nad pracami Centrum Usług Wspólnych,
c)    współpraca z kadrą kierowniczą jednostek obsługiwanych,
d)    koordynowanie zadań wspólnych jednostek obsługiwanych.
e)    reprezentowanie Centrum Usług Wspólnych na zewnątrz.

4.    Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku:

a)    miejsce pracy – Centrum Usług Wspólnych w Urzędzie Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37 – 433 Bojanów;
b)    praca w pomieszczeniach biurowych;
c)    wymiar czasu pracy 1 etat (8 godzin/doba – 40 godzin/tydzień);
d)    narzędzia pracy: komputer, telefon,  fax, kserokopiarka, skaner;
e)    praca przy monitorze powyżej 4 godzin,

5.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie

W miesiącu listopadzie 2016 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.


6.    Wymagane dokumenty:
a)    list motywacyjny;
b)    Curriculum Vitae;
c)    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
d)    kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
e)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
f)    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach,
g)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
h)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
i)    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku;
j)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego

7.    Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 19.12.2016 r. w Urzędzie Gminy Bojanów osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5; 37 –433 Bojanów z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie”

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane, w przypadku dokumentów nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
kwestionariusz_osobowy.doc


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojanów.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2016-12-07
Udostępniający: marcin_adm 2016-12-07
Liczba odwiedzin: 1174