Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac i centralizacji podatku VAT

 

 


OR.III.2110.1 .2016                                     Bojanów, 2016-11-29


WÓJT GMINY BOJANÓW
 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac oraz centralizacji podatku VAT
w Urzędzie Gminy Bojanów ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów

 

 


Na wymienionym stanowisku może zostać zatrudniona osoba, która:

1.    Wymagania niezbędne:
a)    posiada obywatelstwo polskie;
b)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
c)    nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)    posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe:
- wykształcenie wyższe magisterskie: ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne
oraz 
-   co najmniej dwuletni staż pracy w administracji publicznej,
e)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
f)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

2.    Wymagania dodatkowe:
a)    Znajomość następujących przepisów:
 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa,
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych do ustawy,
ustawy o finansach publicznych,
ustawy o samorządzie gminnym,
ustawy ordynacja podatkowa,
b)    znajomość zasad funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy,
c)    biegła znajomość obsługi urządzeń biurowych,
d)    samodzielność, systematyczność, komunikatywność,
e)    wysoka kultura osobista,
f)    odporność na stres.

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    prowadzenie spraw w zakresie płac i świadczeń pracowniczych, a w szczególności
a)    Obsługa płacowa pracowników Urzędu
b)    Kompletowanie dokumentów płacowych stanowiących podstawę naliczania wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy oraz umów cywilno – prawnych,
c)    Naliczanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i zarządzeniami wewnętrznymi Wójta Gminy Bojanów.
d)    Naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
e)    Rozliczanie składek do ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających ze stosunku pracy oraz umów o dzieło i umów zleceń.
f)    Obsługa programu Płatnik w zakresie realizowanych zadań.
g)    Zgłaszanie nowoprzyjętych pracowników do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz  wszelkich zmian w tym zakresie.
h)     Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów do ZUS oraz miesięcznych raportów RMUA dla osób ubezpieczonych.
i)    Sporządzanie deklaracji miesięcznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych do US oraz rocznych rozliczeń podatku - PIT.
j)    Sporządzanie na wniosek pracowników i byłych pracowników zaświadczeń
o wynagrodzeniu - RP-7.
k)    Przygotowywanie zestawień dla potrzeb ewidencji zaangażowania, analizy wykonania limitu funduszu płac i uzgodnienia kosztów wynagrodzeń.
l)    Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości i analiz z zakresu funduszu płac.
m)    Prowadzenie indywidualnych kart wynagrodzeń pracowników.
n)    Sporządzanie zestawień do wniosku o płatność w zakresie wynagrodzeń.
   
2)    Prowadzenie spraw w zakresie centralizacji podatku VAT, a w szczególności:

a)    Koordynacja prac wdrożeniowych mających na celu stworzenie spójnej, zintegrowanej bazy danych finansowo-księgowych niezbędnych do scentralizowanego rozliczania podatku VAT Gminy;
b)    Sporządzanie zbiorczego rejestru zakupów i zbiorczego rejestru sprzedaży na podstawie rejestrów cząstkowych przygotowanych przez jednostki organizacyjne i Urząd Gminy;
c)    Sporządzanie i przedkładanie do właściwego urzędu skarbowego stosownych deklaracji oraz korekt deklaracji w zakresie rozliczania podatku VAT;
d)    Ustalanie kwoty należnego/naliczonego podatku VAT oraz sporządzanie stosownych dyspozycji zapłaty, w tym dyspozycji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi;
e)    Opracowanie zasad ustalania „sposobu określenia proporcji” oraz coroczne jej obliczanie, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług;
f)    Przeprowadzanie czynności sprawdzających poprawność dokumentowania
 i rozliczania podatku VAT przez Urząd i jednostki organizacyjne;
g)    Współpraca z organami podatkowymi w zakresie procedur rozliczania podatku VAT w Gminie i koordynacja prowadzonych postępowań kontrolnych i czynności sprawdzających w zakresie podatku VAT przez te urzędy;
h)    generowanie i przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego w terminach określonych w ustawie, na podstawie plików przekazanych przez jednostki;

4.    Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku:

a)    miejsce pracy – Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37 – 433 Bojanów;
b)    praca w pomieszczeniach biurowych;
c)    wymiar czasu pracy 1 etat (8 godzin/doba – 40 godzin/tydzień);
d)    narzędzia pracy: komputer, telefon,  fax, kserokopiarka, skaner;
e)    praca przy monitorze powyżej 4 godzin,


5.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie

W miesiącu listopadzie 2016 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

6.    Wymagane dokumenty:
a)    list motywacyjny;
b)    Curriculum Vitae;
c)    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
d)    kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
e)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
f)    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach,
g)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
h)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
i)    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku
ds. płac i centralizacji podatku VAT
j)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego


7.    Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 09.12.2016 r. w Urzędzie Gminy Bojanów osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5; 37 –433 Bojanów z dopiskiem „dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw płac i centralizacji podatku VAT”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane, w przypadku dokumentów nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko.pdf

kwestionariusz_osobowy.doc

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojanów.Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2016-11-29
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2016-11-29
Liczba odwiedzin: 2264
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. p... Agnieszka Kobylarz 2016-11-29 12:21:10
1 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. p... Agnieszka Kobylarz 2016-11-29 12:20:20