Ogłoszenie o naborze na stanowisko Animatora Moje Boisko ORLIK 2012

OR.III.2110.1.2015


WÓJT GMINY BOJANÓW OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW
NA STANOWISKO
„ANIMATOR MOJE BOISKO-ORLIK 2012"
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W BOJANOWIE


Rodzaj umowy: umowa zlecenie

I. Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie,
2)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
3)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
4)  posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. Instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zajęć i ew. zawodów posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II. Zakres i sposób wykonywania zadań na stanowisku:
1)    Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym dla dzieci i młodzieży, oraz osób dorosłych,
2)    współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,
3)    współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,
4)    organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia,
5)    promocja swojej gminy, poprzez działania prowadzone na Orliku,
6)    angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych przez MSiT, jeśli te obejmują swoim zasięgiem dany Orlik,
7)    angażowanie się w programy centralne: np. ,,Turniej Orlika”, ,,Basketmania”, ,,Volleymania”, ,,Szczypiorniak na Orlikach” oraz inne,
8)    organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu  oraz aktywnej postawy obywatelskiej,
9)  rejestracja profilu animatora oraz Orlika, na którym pracuje, na portalu internetowym NaszORLIK.pl, a następnie aktualizowanie informacji związanych z funkcjonowaniem obiektu na ww. portalu,
10)  realizowanie w okresie jednego miesiąca minimum 160 godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Zajęć", który będzie stanowił załącznik do umowy.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1)    życiorys i list motywacyjny,
2)    koncepcja funkcjonowania obiektu Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Bojanowie (tj. proponowany zakres zajęć i zawodów sportowych realizowanych w trakcie trwania programu w postaci szczegółowego harmonogramu, przy uwzględnieniu co najmniej 160 godzin zajęć w miesiącu),
3)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
5)    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe - w przypadku posiadania stażu pracy,
6)    podpisane pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7)    podpisane pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8)    oświadczenie kandydata na animatora o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów  finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

IV. Informacje dodatkowe:
1.    Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy Operatorem Programu Animator Moje Boisko ORLIK 2012 w 2015r. finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) (I umowa zlecenie obejmująca min. 80 h zajęć miesięcznie).
2.    Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia zawartej z Gminą Bojanów (II umowa zlecenie obejmująca min. 80 h zajęć mie-sięcznie).
3.    Szczegółowy zakres obowiązków animatora zostanie określony przez gospodarza obiektu.
4.    Planowany okres zatrudnienia: 01.03.2015r. – 30.11.2015r.

V. Terminy i miejsce składania dokumentów.
1.    Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie UG (I piętro ) lub przesłać pocztą (decyduje  data wpływu) w terminie do dnia 05.02.2015 roku do godz. 15:30 na adres: Urząd Gminy Bojanów, 37-433 Bojanów ul. Parkowa 5 z adnotacją: nabór na stanowisko „Animator moje boisko-Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Bojanowie.
2.    Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
3.    Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
4.    Warunkiem rozpatrzenia oferty kwalifikującej do dalszego etapu naboru jest złożenie wymaganych dokumentów.
5.    Po upływie terminu do złożenia dokumentów i przeprowadzeniu wstępnej selekcji lista kandydatów, którzy spełnili wyma-gania formalne określone w ogłoszeniu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
6.    Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
7.    Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
(www.bip.bojanow.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bojanów.

Wójt Gminy Bojanów zastrzega sobie prawo zmiany określonych w ogłoszeniu warunków zatrudnienia Animatora w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach PROJEKTU PILOTAŻOWEGO „Animator - Moje Boisko ORLIK 2012" w 2015 roku.


Załącznik_1_do_wniosku_oświadczenie_kandydata.doc

Załącznik_2_do_wniosku_program_planowanych_działań_2015.doc

Załącznik_3_harmonogram_zajęć.doc


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2015-01-28
Udostępniający: marcin_adm 2015-01-28
Liczba odwiedzin: 1252