Zarządzenie nr 79/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 września 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku.

Zarządzenie nr 79/2012

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 21 września 2012

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240z póz. zm./ Wójt Gminy Bojanów zarządza co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2012 ogółem o kwotę 24.932,00 zł;

- jak poniżej:

Treść

Rozdział

§

Zwiększenie dochodów

Dział-  801 Oświata i wychowanie

 

 

            132,00

Pozostała działalność

80195

 

132,00

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

( związków gmin)

 

2030

132,00

Dział -  852 Pomoc społeczna

 

 

24.800,00

Zasiłki stałe

85216

 

22.100,00

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

( związków gmin)

 

2030

22.100,00

Pozostała działalność

85295

 

2.700,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  realizację zadań bieżących z zakresu administracji na rządowej oraz innych zadań zleconych  gminie  (związków gmin) ustawami

 

2010

         2.700,00

OGÓŁEM

24.932,00

   

 

§ 2

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2012 ogółem o kwotę 21.580,00 zł;

- jak poniżej:

Treść

Rozdział

§

Zmniejszenie dochodów

Dział 600 – Transport i  łączność

 

 

21.580,00 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

60078

 

21.580,00

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

( związków gmin)

 

2030

21.580,00

OGÓŁEM

21.580,00 

§3

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2012 ogółem o kwotę 95.316,00 zł

- jak poniżej:

Treść

Rozdział

§

Zwiększenie

wydatków

Dział 600- Transport i łączność

 

 

         2.214,00

Drogi publiczne gminne

60016

 

         2.214,00

Zakup usług pozostałych

 

4300

         2.214,00

Dział 750 – Administracja publiczna

   

7.000,00

Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu

75023

 

7.000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

3.000,00

Zakup energii

 

4260

4.000,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

   

2.000,00

Ochotnicze straże pożarne

75412

 

2.000,00

Zakup energii

 

4260

2.000,00

Dział-  801 Oświata i wychowanie

 

 

56.802,00

Szkoły podstawowe

80101

 

9.350,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

450,00

Zakup usług pozostałych

 

4300

8.900,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80103

 

19.100,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4010

16.000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

2.700,00

Składki n fundusz pracy

 

4120

400,00

przedszkola

80104

 

24.000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4010

20.000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

3.500,00

Składki n fundusz pracy

 

4120

500,00

Gimnazja

80110

 

3.400,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

3.200,00

Zakup usług  zdrowotnych

 

4280

200,00

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

80114

 

520,00

Zakup usług  zdrowotnych

 

4280

100,00

Zakup usług pozostałych

 

4300

420,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

80146

 

300,00

Podróże służbowe krajowe

 

4410

300,00

Pozostała działalność

80195

 

132,00

Wynagrodzenie bezosobowe

 

4170

132,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

   

26.300,00

ARCHWIALNY

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin 2012-12-19
Udostępniający: Marcin 2012-12-19
Liczba odwiedzin: 0

POWRÓT DO AKTUALNEJ WERSJI

Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Zarządzenie nr 79/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia ... Administrator 2019-01-09 09:57:19
1 Zarządzenie nr 79/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia ... Marcin 2012-12-19 09:40:57