Zarządzenie Nr 78/2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20.09.2012 roku w sprawie sposobu opracowania projektu budżetu gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 78/2011

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 20.09.2012 roku

w sprawie sposobu opracowania projektu budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 tj. z 2001 r. z późn. zm.) oraz §1 i 2 Uchwały nr XXXVIII/259/2010 Rady Gminy Bojanów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

zarządzam, co następuje:

§1

1. Zobowiązuje kierowników jednostek organizacyjnych gminy, instytucji kultury, kierowników referatów Urzędu Gminy i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy do opracowania propozycji dotyczących wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok oraz informacji o stanie mienia gminnego w zakresie realizowanych przez siebie zadań,

2. Propozycje, o których mowa w ust. 1 należy opracować w oparciu o:

a) Przewidywane wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł i działów klasyfikacji budżetu za 2012 rok,

b) Przewidywane wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 rok z uwzględnieniem wydatków bieżących, w tym w szczególności:

 wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

 dotacji,

 wydatków majątkowych, które obejmują wydatki inwestycyjne.

c) Wnioski radnych, rad sołeckich, społecznych komitetów budowy.

3. Propozycje do projektu budżetu gminy na rok 2013 należy składać do Skarbnika Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2012 roku.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam:

1. Dyrektorowi GZEAS-u,

2. Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

3. Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy,

4. Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej,

5. Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury,

6. Kierownikowi GZUK-u,

7. Kierownikowi Referatu Organizacyjnego,

8. Kierownikowi Referatu Inwestycji i Mienia Gminy,

9. Kierownikowi Referatu Infrastruktury Technicznej

10. Pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy,

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2012-12-19
Udostępniający: Administrator 2019-01-09
Liczba odwiedzin: 1407
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Zarządzenie Nr 78/2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20.09.2... Administrator 2019-01-09 09:56:23
1 Zarządzenie Nr 78/2011 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20.09.2... Marcin 2012-12-19 09:37:22