Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Korabina”
Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 ro
Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie i Planu Pracy na 2019 rok
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku
Zarządzenie nr 33 /2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Samorządowych Instytucji Kultury dla których gmina jest organem założycielskim
Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Samorządowych Instytucji Kultury dla których gmina jest organem założycielskim
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 03.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bojanów za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem wyboru sołtysa oraz Rady Sołeckiej w sołectwie Bojanów za Rzeką
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania raportu o stanie Gminy Bojanów oraz określenia zasad jego opracowania
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 luty 2019 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działań w obszarze aktywności fizycznej w g
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 luty 2019 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działań w obszarze profilaktyki uzależnień od
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wskazania osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach sołtysów zarządzonych na dzień 17 lutego 2019 r
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Bojanów z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Bojanów w 2019