Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie Nr 109/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie nr 108/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 października 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy do gminnego zasobu nieruchomości
Zarządzenie 107/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w Urzędzie Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 106/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
Zarządzenie Nr 105/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji odbioru zadania pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Pietropole"
Zarządzenie 103/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 października 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 43a/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 kwietnia 2015 roku
Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 100/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Bojanów dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 25 października 2015 roku
Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 października 2015 r. w sprawie wskazania osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zar
Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji odbioru zadania pn. "Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Bojanów w miejscowości Stany"
Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w glosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sej
Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25
Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników urzędu gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o wyborach w formie uwzględniającej różne rodzaje niepełnosprawn
Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym
Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 września 2015 roku w sprawie sposobu opracowania projektu budżetu gminy na 2016 rok
Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 14 września 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Bojanów
Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3 września 2015 roku w sprawie przprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Przyszów III w Gminie Bojanów w sprawie projektu Statutu Sołectwa
Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Przyszów I w Gminie Bojanów w sprawie projektu statutu sołectwa
Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniuspowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w referendum ogó
Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojanów za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wyko
Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki będącej własnością Leśnej Wspólnoty Gruntowej
Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do odbioru kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braile'a
Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gminy Bojanów dla pzeprowadzenia referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 6 września 2015 roku