Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach
Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach d
Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie jako jednostki właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie złożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bojanów za 2015 rok
Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Laskach
Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na świadczenie usług terapeutycznych w ramach programu profilaktyki
Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji do wydzielenia dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 roku
Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 luty 2016 r. w sprawie wynajęcia nieruchomości położonej w Bojanowie
Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy - szefa Obrony Cywilnej Gminy Bojanów z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Bojanów w 2016 r
Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia oględzin sanitariatów znajdujących sie przy gminnym targowisku stałym w m. Bojanów
Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Przyszowie
Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Bojanów w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 luty 2016 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursuu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu" w gmini
Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie powierzania pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 luty 2016 roku w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Bojanów
Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 stycznia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości połozonej w Stanach
Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształce
Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolny
Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojanów na rok szkolny 201
Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań zle
Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa do pierwokupu
Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 130/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 54/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Bojanów