Wyjaśnienia nr 1 Zamawiającego- GZUK w Bojanowie w przetargu pn.Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie”

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z  dnia 02.11.2020 r.   dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający – Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie  działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U.  z 2019 poz. 1843 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

 

Pytanie Wykonawcy nr 1

Rozdział 11 Miejsce oraz termin składania ofert pkt 11.1

W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikającymi z tej sytuacji ograniczeniami technicznymi w zakresie stosowania przez wykonawców komunikacji z zamawiającymi w formie tradycyjnej, Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie modyfikacji treści SIWZ polegającej na wprowadzeniu do niniejszego postępowania obok komunikacji w formie tradycyjnej, możliwości stosowania komunikacji elektronicznej z wykonawcami, w tym umożliwieniu wykonawcom złożenia oferty, oświadczeń, a także dokumentów w wersji elektronicznej. Wykonawca wyjaśnia, iż zgodnie
z komunikatem z dnia 20.03.2020 r. dostępnym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego), UZP w obecnej sytuacji stanu epidemii, rekomenduje aby w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów unijnych komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. UZP wskazał, iż zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego -do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przed upływem terminu składania ofert, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w odniesieniu do formy złożenia oferty, jednakże biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną i krótki zaledwie 7 – dniowy termin na przygotowanie oferty dokona przesunięcia terminy składani ofert do dnia 09.11.2020 r.

Pytanie Wykonawcy nr 2

Załącznik nr 4 do SIWZ Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej stosowanej w zakresie rozliczeń usług dystrybucji energii elektrycznej świadczonych przez OSD, dla wszystkich grup taryfowych. Z uwagi na powyższe, prosimy o dodanie w formularzu ofertowym ww. opłaty dystrybucyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokona modyfikacji treści załącznika do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie Wykonawcy nr 3

Informujemy,  że  w przypadku  zawierania  umów  kompleksowych,  obejmujących  sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia, zgodnie z ustawą z dnia 10  kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn. zm). W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze  umownym  Wykonawcy,  zatwierdzonym  przez  Zarząd  Spółki,  który  uwzględniał  będzie postanowienia Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy na wzorze  Wykonawcy, jednakże z uwzględnieniem postanowień załącznika nr 8 do SIWZ.

Pytanie Wykonawcy nr 4

Czy zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy droga korespondencyjną.

 

Załącznik:

Formularz cenowy załącznik do SIWZ

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2020-11-04
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2020-11-04
Liczba odwiedzin: 1289
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Wyjaśnienia nr 1 Zamawiającego- GZUK w Bojanowie w przeta... Agnieszka Kobylarz 2020-11-04 11:07:50
2 Wyjaśnienia nr 1 Zamawiającego- GZUK w Bojanowie w przeta... Agnieszka Kobylarz 2020-11-04 11:07:17
1 Wyjaśnienia nr 1 Zamawiającego- GZUK w Bojanowie w przeta... Agnieszka Kobylarz 2020-11-04 11:04:19