Platforma Zamówień Publicznych

Uchwała NR XVI/127/2012 Rady Gminy Bojanów z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013

Uchwała NR XVI/127/2012

Rady Gminy Bojanów

z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1. w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172) Rada Gminy Bojanów

uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,58zł od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł od 1 m2 powierzchni

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 13,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –10,65 zł od 1 m2 pow. użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

- 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2013 roku.

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2012-12-14
Udostępniający: marcin_adm 2012-12-14
Liczba odwiedzin: 1821