Ogłoszenie o zamóweniu publicznym na usługi pn.Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.126.653,00 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów 

Bojanów: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.126.653,00 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów
Numer ogłoszenia: 508744 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bojanów , ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, woj. podkarpackie, tel. 15 8708326, faks 15 8708326.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bojanow.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.126.653,00 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.126.653,00 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów. Podstawowe dane o kredycie: Kwota kredytu 2.126.653,00 zł uruchamiana w jednej transzy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowyOkres karencji w spłacie pierwszej raty kapitałowej do 31.03.2014 r. Okres spłaty kredytu - 8 lat Spłata kapitału następować będzie w okresach kwartalnych od 31.03.2014 r. do 31.12.2021 r. (z zastrzeżeniem możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów). Terminy spłaty odsetek: raty odsetkowe płatne będą w terminach spłat rat kapitału kredytu tj. kwartalnie począwszy od 31.03.2014r. do 31.12.2021 r. Oprocentowanie kredytu - stopa bazowa dla ustalenia oprocentowania: - do oferty: wg. stawki WIBOR 3M na dzień 29.11.2013 r. ( tj. 2,65) . Do kalkulacji ceny należy przyjąć rok równy 365 dni. - do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 3Mz ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i stałej niepodlegającej zmianom w okresie obowiązywania umowy marży Wykonawcy. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy Wykonawca stosuje stawkę WIBOR 3M z ostatniego roboczego dnia kwartału poprzedzającego kwartał obrachunkowy, powiększoną o marżę Wykonawcy. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia następnego kwartału. Bank zobowiązany jest do wyliczenia odsetek za każdy kwartał i przesłania obciążenia do Zamawiającego. Planowany harmonogram spłat kredytu w latach 2014 - 2021: rok 2014 kwota 100.000,00 (4 rat po 25.000,00 ) rok 2015 kwota 100.000,00 (4 rat po 25.000,00) rok 2016 kwota 100.000,00 (4 rat po 25.000,00) rok 2017 kwota 100.000,00 (4 rat po 25.000,00) rok 2018 kwota 100.000,00 (4 rat po 25.000,00) rok 2019 kwota 542.000,00 (4 rat po 135.500,00) rok 2020 kwota 542.000,00 (4 rat po 135.500,00) rok 2021 kwota 542.653,00( 3 rat po 135.500,00 i 1 rata 136.153,00) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający zastrzega sobie, że od przyznanego kredytu Bank nie pobierze żadnej prowizji od kredytu tj.: - prowizji przygotowawczej - prowizji od przyznanego kredytu - prowizji od wcześniejszej spłaty - prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu. Ponadto Bank nie będzie pobierał opłat dodatkowych nie wynikających bezpośrednio z umowy i przedłożonej oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: wykorzystania mniejszej kwoty kredytu. Bank nie będzie naliczał odsetek: od kwoty niewykorzystanego kredytu, wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. Zamawiający w okresie kredytowania zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz wysokości transz spłaty kredytu, (z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to ostatecznego terminu spłaty kredytu, który pozostaje bez zmian oraz, ze nie wywoła to przekroczenia ustawowych poziomów wskaźników długu i obsługi zadłużenia Zamawiającego), w takim przypadku Bank nie będzie pobierał opłat, prowizji bankowych oraz innych opłat manipulacyjnych.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2021.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

1. Formularz oferty 2. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bojanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów pok nr 14.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów sekretariat Urzędu.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

siwz zpb.271.14.2013.doc

Załączniki do siwz.zip

załączniki do siwz II .zip

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym na usługi pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Bojanów

Numer ogłoszenia: 469066 - 2013; data zamieszczenia: 18.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 239339 - 2013 data 13.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, woj. podkarpackie, tel. 15 8708326, fax. 15 8708326.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Bojanów, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXIV-410-12 z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanów. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 3.2.1.Odbiór, transport zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej dla regionu północnego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego lub do Instalacji Zastępczej w przypadku braku instalacji regionalnej, wskazanej w obowiązującej uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego. Odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości to: - szkło; - papier; - tworzywa sztuczne; - metale; - opakowania wielomateriałowe; - odpady zielone; - zmieszane odpady komunalne - pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - sprzęt elektryczny i elektroniczny; - meble i odpady wielkogabarytowe; - zużyte opony 3.2.3. Odbiór z apteki przeterminowanych leków, 3.2.4. Opróżnianie koszy z parków i przystanków, Częstotliwość odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych z terenów nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego 1) odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny, będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością jeden raz w miesiącu; 2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością jeden raz w miesiącu; 3) odpady zielone będą zbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością jeden raz na miesiąc w okresie od 1 maja do 30 września; 4) odpady komunalne t.j. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane z częstotliwością 1 raz w roku po uprzednim ogłoszeniu terminu i miejsca ich zbierania z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 5) częstotliwość opróżniania koszy ulicznych - w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż raz w tygodniu. 6) Odpady powstałe z pielęgnacji cmentarzy - dopuszcza się zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów w okresie przed i po następujących świętach, uroczystościach: Wszystkich Świętych, Wielkanoc, Boże Narodzenie, odpusty parafialne w lipcu oraz we wrześniu zgodnie ze zgłoszonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Bojanów. 3.5. Wykonawca w ramach oferowanej ceny dostarczy właścicielom nieruchomości worki do selektywnej zbiórki odpadów. Worki powinny mieć logo wykonawcy i być w kolorach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanów. Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników: 3.5.1. Do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych lub zmieszanych odpadów pozostałych po segregacji worki w kolorze czarnym lub pojemniki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, szarym, zielonym lub brązowym bądź metalowe: a) kosze uliczne o pojemności 35-70 l; b) pojemniki o pojemności 110 l, 120l, 240 l, 1100l, c) worki o pojemności 60 l, 80 l, 120 l; 3.5.2. Do gromadzenia odpadów komunalnych podlegających selektywnemu zbieraniu worki o pojemności 60 l, 80 l, 120 l i pojemniki 120 l w kolorze: a) zielonym - szkło (białe i kolorowe), b) żółtym - tworzywa sztuczne, puszki i drobny złom, c) niebieskim - papier, tekturę i odpady wielomateriałowe, d) brązowym - odpady zielone 3.5.3. W pierwszym miesiącu wykonywania usługi Wykonawca pozostawia właścicielom nieruchomości po jednym worku każdego rodzaju. W następnych miesiącach Wykonawca pozostawia worki na wymianę - pusty worek w zamian za napełniony, który pozostawi w miejscu z którego odbiera napełniony worek z odpadami segregowanymi. W przypadku większego zapotrzebowania dodatkowo Wykonawca przekazuje worki na odpady segregowane osobom wskazanym przez Zamawiającego w poszczególnych miejscowościach. Przewidywane zapotrzebowanie na worki w czasie realizacji zamówienia, które zobowiązany jest zapewnić Wykonawca: a) worek żółty, zielony, niebieski, - po jednym na nieruchomość następne po odebraniu pełnego worka, b) worek brązowy - według zgłoszeń ze strony właścicieli nieruchomości w zależności od pory roku, W trakcie trwania umowy zamówione ilości worków mogą ulec zmianie w zależności od faktycznego zapotrzebowania. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych powinny spełniać wymogi określone w polskich normach. 3.6. Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 3.6.1. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania zebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych dla Regionu Północnego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. 3.6.2.Wykonawca zobowiązany będzie również do świadczenia usług na nieruchomościach nowo wybudowanych i oddanych do użytkowania w okresie realizacji zamówienia. 3.6.3.Zamawiający będzie informował Wykonawcę w sposób pisemny, minimum raz na kwartał o nowo powstałych nieruchomościach (punktach odbioru odpadów komunalnych), jeśli takowe wystąpią podczas trwania zamówienia. 3.6.4.Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca sporządza harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie akceptował i publikował na stronie internetowej www.bojanow.pl. 3.6.5.Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu, który musi być w dyspozycji wykonawcy. 3.6.6.Zagospodarowane zebranych odpadów odbywa się na koszt wykonawcy. 3.6.7.Wykonawca może zaoferować właścicielom nieruchomości zakup lub najem pojemników oraz zakup worków na zmieszane odpady komunalne. Zakup lub najem będzie przedmiotem umowy cywilno - prawnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a właścicielem nieruchomości. Oferowane pojemniki musza być czyste i estetyczne. Koszt sprzedaży lub najmu pojemników nie może być wliczony w cenę zamówienia 3.6.8.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania usługi w stosunku do osób trzecich (np. uszkodzenie ogrodzenia, chodników itp.). 3.6.9.Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników zajmujących się wywozem odpadów z nieruchomości podczas trwania usługi w odzież ochronną z widocznym oznaczeniem nazwy firmy oraz identyfikatory. 3.6.10.Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości: a) w prowadzeniu niezgodnej z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Bojanów segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, b) braku selektywnej zbiórki - w przypadku oświadczenia o selektywnym zbieraniu odpadów wynikającym z deklaracji właściciela nieruchomości. Zamawiający przed przystąpieniem do realizacji umowy udostępni Wykonawcy dane dotyczące punktów adresowych, na których znajdują się nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, na których nie zadeklarowano selektywnej zbiórki odpadów. 3.6.11.W każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pracownicy Wykonawcy zobligowani są do sporządzenia dokumentacji fotograficznej potwierdzającej fakt, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy. 3.6.12. Dokumentacja w sposób nie budzący wątpliwości musi pozwolić na przypisanie pojemników lub worków do konkretnej nieruchomości. Wykonawca przekazuje również dane pracownika, który stwierdził fakt niezgodnego z regulaminem postępowania z odpadami lub jego oświadczenie pisemne. 3.6.13.Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego zgłoszenia (faxem lub e-mailem) Zamawiającemu faktu niewykonania usługi odbioru odpadów komunalnych w wyznaczonym w harmonogramie terminie. 3.6.14.Realizacji reklamacji (nieodebrania z nieruchomości worków lub nieopróżnienia pojemników, zgodnie z harmonogramem) - w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia (faxem lub e-mailem) od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić faksem lub mailem. 3.6.15.Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.). W przypadku nieosiągnięcia zakładanych poziomów określonych przepisami prawa Wykonawca zwróci Zamawiającemu nałożone na niego kary za nieosiągnięcie tych poziomów. Określony obowiązek zwrotu Zamawiającemu nałożonych na niego kar obciąża Wykonawcę również w przypadku, gdy kary te zostaną nałożone na Zamawiającego po zakończeniu przez Wykonawcę realizacji niniejszej umowy, a dotyczyć będą okresu realizacji przez Wykonawcą niniejszej umowy. 3.6.16.Wykonawca będzie zobowiązany, gdy zajdzie taka potrzeba, do odbierania dostawionych przy pojemnikach worków z odpadami komunalnymi zebranymi w sposób selektywny bądź nieselektywny oraz przedstawienia Zamawiającemu niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu siedmiu dni roboczych, pisemnego sprawozdania z miejsc odbioru tego typu worków (adres i ilość oraz dokumentacja fotograficzna) potrzebnego do przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości. Nieprawidłowości w selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości nie zwalniają Wykonawcy od odbierania wystawionych do odbioru odpadów. Zgodnie bowiem z art. 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) - w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania ich jako zmieszane odpady komunalne i niezwłoczne powiadamiania o takim fakcie Zamawiającego. Uchylanie się od obowiązku powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach w sposobie segregacji odpadów będzie stanowić naruszenie postanowień umowy. 3.6.17. Środki uzyskane ze sprzedaży selektywnie odebranych surowców wtórnych są dochodem Wykonawcy, które zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca obowiązany był uwzględnić w kalkulacji przy ustalaniu ceny za wykonywaną usługę. 3.7. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska Do obowiązków Wykonawcy należy obieranie odpadów z zapewnieniem utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego poprzez: - zapobieganie wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas ich odbioru, - w przypadku zanieczyszczenia terenu, powstałego w trakcie odbioru odpadów (tj. rozerwanie się worka, wysypanie odpadów z pojemnika) niezwłoczne uprzątnięcie terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi, - zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypywaniem w trakcie transportu. - Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania odpadów selektywnie zebranych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi Wykonawca zobowiązany jest: - Zapewnić, aby pojazdy i urządzenia wykorzystywane przy odbiorze i odwozie odpadów komunalnych były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu. - Pojazdy i urządzenia były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. - Prowadzić dokumentację zawierającą informację o stosowanych środkach dezynfekujących oraz o częstotliwości wykonywanej dezynfekcji pojazdów i urządzeń - którą ma obowiązek przedstawić do kontroli na żądanie. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem 1) Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. 2) Sprawozdanie należy przekazać na obowiązującym druku Wójtowi w ustawowym terminie. 3) W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa wyżej, Wójt Gminy Bojanów może zobowiązać Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 4) W przypadku gdy sprawozdanie będzie sporządzone nierzetelnie Wójt Gminy wezwie wykonawcę, który przekazał sprawozdanie do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni. 5) Przedkładanie Zamawiającemu zestawienia kart przekazania odpadów z danego miesiąca...
 • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Bojanów, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXIV-410-12 z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanów. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 3.2.1.Odbiór, transport zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej dla Regionu Północnego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego zgodnie z uchwałą nr XXXVII/703/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu Gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości to: - szkło; - papier; - tworzywa sztuczne; - metale; - opakowania wielomateriałowe; - odpady zielone; - zmieszane odpady komunalne - pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - sprzęt elektryczny i elektroniczny; - meble i odpady wielkogabarytowe; - zużyte opony 3.2.3. Odbiór z apteki przeterminowanych leków, 3.2.4. Opróżnianie koszy z parków i przystanków, Częstotliwość odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych z terenów nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego 1) odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny, będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością jeden raz w miesiącu; 2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością jeden raz w miesiącu; 3) odpady zielone będą zbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością jeden raz na miesiąc w okresie od 1 maja do 30 września; 4) odpady komunalne t.j. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane z częstotliwością 1 raz w roku po uprzednim ogłoszeniu terminu i miejsca ich zbierania z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 5) częstotliwość opróżniania koszy ulicznych - w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż raz w tygodniu. 6) Odpady powstałe z pielęgnacji cmentarzy - dopuszcza się zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów w okresie przed i po następujących świętach, uroczystościach: Wszystkich Świętych, Wielkanoc, Boże Narodzenie, odpusty parafialne w lipcu oraz we wrześniu zgodnie ze zgłoszonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Bojanów. 3.5. Wykonawca w ramach oferowanej ceny dostarczy właścicielom nieruchomości worki do selektywnej zbiórki odpadów. Worki powinny mieć logo wykonawcy i być w kolorach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanów. Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników: 3.5.1. Do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych lub zmieszanych odpadów pozostałych po segregacji worki w kolorze czarnym lub pojemniki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, szarym, zielonym lub brązowym bądź metalowe: a) kosze uliczne o pojemności 35-70 l; b) pojemniki o pojemności 110 l, 120l, 240 l, 1100l, c) worki o pojemności 60 l, 80 l, 120 l; 3.5.2. Do gromadzenia odpadów komunalnych podlegających selektywnemu zbieraniu worki o pojemności 60 l, 80 l, 120 l i pojemniki 120 l w kolorze: a) zielonym - szkło (białe i kolorowe), b) żółtym - tworzywa sztuczne, puszki i drobny złom, c) niebieskim - papier, tekturę i odpady wielomateriałowe, d) brązowym - odpady zielone 3.5.3. W pierwszym miesiącu wykonywania usługi Wykonawca pozostawia właścicielom nieruchomości po jednym worku każdego rodzaju. W następnych miesiącach Wykonawca pozostawia worki na wymianę - pusty worek w zamian za napełniony, który pozostawi w miejscu z którego odbiera napełniony worek z odpadami segregowanymi. W przypadku większego zapotrzebowania dodatkowo Wykonawca przekazuje worki na odpady segregowane osobom wskazanym przez Zamawiającego w poszczególnych miejscowościach. Przewidywane zapotrzebowanie na worki w czasie realizacji zamówienia, które zobowiązany jest zapewnić Wykonawca: a) worek żółty, zielony, niebieski, - po jednym na nieruchomość następne po odebraniu pełnego worka, b) worek brązowy - według zgłoszeń ze strony właścicieli nieruchomości w zależności od pory roku, W trakcie trwania umowy zamówione ilości worków mogą ulec zmianie w zależności od faktycznego zapotrzebowania. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych powinny spełniać wymogi określone w polskich normach. 3.6. Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 3.6.1. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania zebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych dla Regionu Północnego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. 3.6.2.Wykonawca zobowiązany będzie również do świadczenia usług na nieruchomościach nowo wybudowanych i oddanych do użytkowania w okresie realizacji zamówienia. 3.6.3.Zamawiający będzie informował Wykonawcę w sposób pisemny, minimum raz na kwartał o nowo powstałych nieruchomościach (punktach odbioru odpadów komunalnych), jeśli takowe wystąpią podczas trwania zamówienia. 3.6.4.Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca sporządza harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie akceptował i publikował na stronie internetowej www.bojanow.pl. 3.6.5.Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu, który musi być w dyspozycji wykonawcy. 3.6.6.Zagospodarowane zebranych odpadów odbywa się na koszt wykonawcy. 3.6.7.Wykonawca może zaoferować właścicielom nieruchomości zakup lub najem pojemników oraz zakup worków na zmieszane odpady komunalne. Zakup lub najem będzie przedmiotem umowy cywilno - prawnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a właścicielem nieruchomości. Oferowane pojemniki musza być czyste i estetyczne. Koszt sprzedaży lub najmu pojemników nie może być wliczony w cenę zamówienia 3.6.8.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania usługi w stosunku do osób trzecich (np. uszkodzenie ogrodzenia, chodników itp.). 3.6.9.Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników zajmujących się wywozem odpadów z nieruchomości podczas trwania usługi w odzież ochronną z widocznym oznaczeniem nazwy firmy oraz identyfikatory. 3.6.10.Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości: a) w prowadzeniu niezgodnej z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Bojanów segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, b) braku selektywnej zbiórki - w przypadku oświadczenia o selektywnym zbieraniu odpadów wynikającym z deklaracji właściciela nieruchomości. Zamawiający przed przystąpieniem do realizacji umowy udostępni Wykonawcy dane dotyczące punktów adresowych, na których znajdują się nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, na których nie zadeklarowano selektywnej zbiórki odpadów. 3.6.11.W każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pracownicy Wykonawcy zobligowani są do sporządzenia dokumentacji fotograficznej potwierdzającej fakt, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy. 3.6.12. Dokumentacja w sposób nie budzący wątpliwości musi pozwolić na przypisanie pojemników lub worków do konkretnej nieruchomości. Wykonawca przekazuje również dane pracownika, który stwierdził fakt niezgodnego z regulaminem postępowania z odpadami lub jego oświadczenie pisemne. 3.6.13.Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego zgłoszenia (faxem lub e-mailem) Zamawiającemu faktu niewykonania usługi odbioru odpadów komunalnych w wyznaczonym w harmonogramie terminie. 3.6.14.Realizacji reklamacji (nieodebrania z nieruchomości worków lub nieopróżnienia pojemników, zgodnie z harmonogramem) - w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia (faxem lub e-mailem) od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić faksem lub mailem. 3.6.15.Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.). W przypadku nieosiągnięcia zakładanych poziomów określonych przepisami prawa Wykonawca zwróci Zamawiającemu nałożone na niego kary za nieosiągnięcie tych poziomów. Określony obowiązek zwrotu Zamawiającemu nałożonych na niego kar obciąża Wykonawcę również w przypadku, gdy kary te zostaną nałożone na Zamawiającego po zakończeniu przez Wykonawcę realizacji niniejszej umowy, a dotyczyć będą okresu realizacji przez Wykonawcą niniejszej umowy. 3.6.16.Wykonawca będzie zobowiązany, gdy zajdzie taka potrzeba, do odbierania dostawionych przy pojemnikach worków z odpadami komunalnymi zebranymi w sposób selektywny bądź nieselektywny oraz przedstawienia Zamawiającemu niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu siedmiu dni roboczych, pisemnego sprawozdania z miejsc odbioru tego typu worków (adres i ilość oraz dokumentacja fotograficzna) potrzebnego do przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości. Nieprawidłowości w selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości nie zwalniają Wykonawcy od odbierania wystawionych do odbioru odpadów. Zgodnie bowiem z art. 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) - w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania ich jako zmieszane odpady komunalne i niezwłoczne powiadamiania o takim fakcie Zamawiającego. Uchylanie się od obowiązku powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach w sposobie segregacji odpadów będzie stanowić naruszenie postanowień umowy. 3.6.17. Środki uzyskane ze sprzedaży selektywnie odebranych surowców wtórnych są dochodem Wykonawcy, które zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca obowiązany był uwzględnić w kalkulacji przy ustalaniu ceny za wykonywaną usługę. 3.7. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska Do obowiązków Wykonawcy należy obieranie odpadów z zapewnieniem utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego poprzez: - zapobieganie wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas ich odbioru, - w przypadku zanieczyszczenia terenu, powstałego w trakcie odbioru odpadów (tj. rozerwanie się worka, wysypanie odpadów z pojemnika) niezwłoczne uprzątnięcie terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi, - zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypywaniem w trakcie transportu. - Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania odpadów selektywnie zebranych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi Wykonawca zobowiązany jest: - Zapewnić, aby pojazdy i urządzenia wykorzystywane przy odbiorze i odwozie odpadów komunalnych były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu. - Pojazdy i urządzenia były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. - Prowadzić dokumentację zawierającą informację o stosowanych środkach dezynfekujących oraz o częstotliwości wykonywanej dezynfekcji pojazdów i urządzeń - którą ma obowiązek przedstawić do kontroli na żądanie. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem 1) Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. 2) Sprawozdanie należy przekazać na obowiązującym druku Wójtowi w ustawowym terminie. 3) W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa wyżej, Wójt Gminy Bojanów może zobowiązać Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 4) W przypadku gdy sprawozdanie będzie sporządzone nierzetelnie Wójt Gminy wezwie wykonawcę, który przekazał sprawozdanie do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni. 5) Przedkładanie Zamawiającemu zestawienia kart przekazania odpadów z danego miesiąca...
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).
 • W ogłoszeniu jest: Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej: a) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; b) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; c) bazą magazynowo - transportową usytuowaną w gminie Bojanów lub w odległości nie większej niż 100 km od granicy gminy Bojanów, usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny, wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości..
 • W ogłoszeniu powinno być: Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej: a) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; b) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; c) bazą magazynowo - transportową usytuowaną w gminie Bojanów lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Bojanów, usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny, wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów sekretariat Urzędu I piętro..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów sekretariat Urzędu I piętro..

Ogłoszenie o zmianie treści siwz w przetargu nieograniczonym na usługi pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów

 

 

Bojanów, dnia 18.11.2013 r.

Nr postępowania: ZPB.271.13.2013

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TRESCI SIWZ

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  na terenie Gminy Bojanów

Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Gmina Bojanów zwana dalej Zamawiającym zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

 

Pkt. 3.2.1.  o treści: Odbiór, transport zmieszanych odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz 1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej dla regionu północnego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego lub do Instalacji Zastępczej w przypadku braku instalacji regionalnej, wskazanej w obowiązującej uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego.

otrzymuje brzmienie:  

„Odbiór, transport zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej dla Regionu Północnego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego  zgodnie z uchwałą  nr XXXVII/703/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu Gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego.

 

Pkt. 5.1.3. o treści: Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej:

a) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

b) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

c) bazą magazynowo – transportową usytuowaną w gminie Bojanów
lub w odległości nie większej niż 100 km od granicy gminy Bojanów, usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny, wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości.

Otrzymuje brzmienie:

„ Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej:

a) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

b) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

c) bazą magazynowo – transportową usytuowaną w gminie Bojanów
lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Bojanów, usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny, wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości.

Pkt. 11.2. o treści:Termin składania ofert upływa w dniu: 21.11.2013 r. godz. 10.00

Otrzymuje brzmienie:

Pkt. 11.2. Termin składania ofert upływa w dniu: 22.11.2013 r. godz. 10.00

Pkt. 11.4.  o treści: „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (określonej w pkt. 1.),
pokój nr 9 , dnia 21.11.2013 r.
  o godz. 10.15.”.

Otrzymuje brzmienie:

Pkt. 11.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (określonej w pkt. 1.),  pokój nr 9 , dnia 22.11.2013 r.  o godz. 10.15.”.

 siwz 18.11.2013 .doc

Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dpt. treści siwz w przetargu nieograniczonym na usługi pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Bojanów

  

Bojanów, dnia 18.11.2013 r.

 

Nr postępowania: ZPB.271.13.2013

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 14.11.2013 r.  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 2013 r. Dz. U.  poz. 907) wyjaśnia co następuje:

 Zapytanie Wykonawcy nr 1:

W pkt 5 ust. 5.1.2 SIWZ Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia dopuszcza jako dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług sprawozdania M-09 - G-06. Należy zauważyć, iż jest to niezgodne z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 Lutego 2013r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zgodnie z przepisami tego aktu prawnego dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług mogą być poświadczenia potwierdzające należyte wykonanie bądź wykonywanie usług lub w szczególnych przypadkach określonych w rozporządzeniu oświadczenia wykonawcy. Sprawozdania M-09 – G06 nie zostały zawarte w katalogu dokumentów określonych w tym kacie prawnym. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie KIO (por. m.in. wyrok syng.. akt 645/13). Wnosimy o dostosowanie zapisów SIWZ do obowiązującego w tym zakresie stanu prawnego

Odpowiedź Zamawiającego:

Wskazane przez Zamawiającego  w pkt. 5.1.2 SIWZ dokumenty na  potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia stanowią jedynie przykład, nie są zaś wymagane przez Zamawiającego jako obligatoryjne. W związku z powyższym nie stanowią naruszenia przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zgodnie bowiem z pkt. 6.1.4. SIWZ Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonaniai podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zapytanie Wykonawcy nr 2

Formułując warunek udziału w postępowaniu dotyczący dysponowania bazą magazynowo – transportową. Zamawiający wymaga aby baza ta była oddalona o nie więcej niż 100 km od granic Gminy Bojanów. Zapis ten narusza przepisy Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 11.01.2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które stanowią wyraźnie, iż baza magazynowo – transportowa nie może być oddalona od granic gminy w której świadczy usługi odbioru odpadów o nie więcej niż 60 km. Wnosimy o dostosowanie zapisów SIWZ do obowiązującego w tym zakresie stanu prawnego

Odpowiedź Zamawiającego:

Wskazany zapis  w pkt. 5.1.3 lit. c  SIWZ dot. odległości bazy magazynowo – transportowej od granicy Gminy Bojanów tj. 100 km  stanowi omyłkę Zamawiającego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo--transportową usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy. W związku z powyższym Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany postanowień SIWZ.

Zapytanie nr 3 :

Czy przygotowując  przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia Zamawiający skorzystał z uprawnienia nadanego przepisami art. 9m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i zwrócił się do prowadzącego regionalna instalację do przetwarzania odpadów komunalnych o przedstawienie kalkulacji kosztów zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania? Koszty zagospodarowania odpadów stanowią jeden z dominujących elementów ceny świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, a tym samym również ustalenia wartości szacunkowej zamówienia zgodnie z art. 32 ust. 1 Pzp. prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o kalkulację kosztów zagospodarowania zamieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w Ripok dla państwa Regionu. Zagwarantuje to równe szanse w dostępie do zamówienia wszystkim wykonawcomi zagwarantuje zachowanie zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji czyniąc zadość zasadom udzielania zamówień wynikającym z art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i 2 Pzp.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Zapytanie Wykonawcy nr 4 :

W punkcie 3.2.1 ppkt 2 SIWZ Zamawiający wskazał, iż zagospodarowanie zamieszanych odpadów komunalnych winno następować poprzez przekazanie: „do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej dla regionu północnego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego lub do instalacji Zastępczej w przypadku braku instalacji regionalnej, wskazanej w obowiązującej uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonanie Plany Gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego”. Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/703/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 20013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu Gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego, wyznaczona została Regionalna Instalacja Przetwarzania odpadów Komunalnych służąca do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, dla Regionu Północnego, obejmującego gminy: Wiązownica, Czarna, Białobrzegi, Sokołów Małopolski, Sieniawa, Tryńcz, Adamówka, Raniżów, Rakszawa, Żołynia, Kamień Leżajsk Miasto, Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Leżajsk Gmina, Nowa Sarzyna, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe Krzeszów, Nisko, Rudnik nad Sanem, Ulanów, Stalowa Wola, Bojanów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany, Baranów Sandomierski Gorzyce, Grębów Nowa Dęba, Tarnobrzeg.

Wnosimy o zmianę zapisów SIWZ i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa.

  

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmieni zapisy SIWZ  w tym przedmiocie uwzględniając postanowienia uchwały nr XXXVII/703/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu Gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego

  

Zapytanie Wykonawcy nr 5

Prosimy o wyjaśnienie jaki jest cel podawania w załączniku nr 5 do SIWZ, mającym stanowić część oferty, numerów rejestracyjnych pojazdów jakimi dysponuje wykonawca. Czy należy rozumieć, iż w trakcie realizacji zamówienia – przez cały okres jego trwania wykonawca musi posługiwać się tylko i wyłącznie pojazdami uwidocznionymi w przedmiotowym wykazie? Czy w awarii bądź innych przyczyn niezależnych od wykonawcy sprzęt inny niż wymieniony z podaniem numerów rejestracyjnych w wykazie, nie będzie mógł być wykorzystywany przy realizacji przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający nie dopuszcza sytuacji zastąpienia jednego pojazdu innym spełniającym wymogi SIWZ, ale posiadającym inny numer rejestracyjny. Pragniemy przypomnieć, że zakres, a w tym samym sposób świadczenia umowy o zamówienie publiczne musi być tożsamy z zobowiązaniem wynikającym z ofert (art. 140 ust. 1 PZP).

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowość informacji  żądanych przez Zamawiającego w ramach wykazu wyposażenia zakładu  nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa. Należy podkreślić, iż  przedmiotowy wykaz  służy potwierdzeniu spełnienia potencjału technicznego Wykonawcy, który jest badany na etapie oceny ofert, nie dotyczy zaś faktycznej realizacji zamówienia.

 

Ogłoszenie o zamóiweniu publicznym na usługi pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów

Bojanów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów

Numer ogłoszenia: 239339 - 2013; data zamieszczenia: 13.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bojanów , ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, woj. podkarpackie, tel. 15 8708326, faks 15 8708326.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bojanow.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Bojanów, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXIV-410-12 z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanów. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 3.2.1.Odbiór, transport zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej dla regionu północnego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego lub do Instalacji Zastępczej w przypadku braku instalacji regionalnej, wskazanej w obowiązującej uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego. Odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości to: - szkło; - papier; - tworzywa sztuczne; - metale; - opakowania wielomateriałowe; - odpady zielone; - zmieszane odpady komunalne - pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - sprzęt elektryczny i elektroniczny; - meble i odpady wielkogabarytowe; - zużyte opony 3.2.3. Odbiór z apteki przeterminowanych leków, 3.2.4. Opróżnianie koszy z parków i przystanków, Częstotliwość odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych z terenów nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego 1) odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny, będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością jeden raz w miesiącu; 2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością jeden raz w miesiącu; 3) odpady zielone będą zbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością jeden raz na miesiąc w okresie od 1 maja do 30 września; 4) odpady komunalne t.j. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane z częstotliwością 1 raz w roku po uprzednim ogłoszeniu terminu i miejsca ich zbierania z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 5) częstotliwość opróżniania koszy ulicznych - w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż raz w tygodniu. 6) Odpady powstałe z pielęgnacji cmentarzy - dopuszcza się zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów w okresie przed i po następujących świętach, uroczystościach: Wszystkich Świętych, Wielkanoc, Boże Narodzenie, odpusty parafialne w lipcu oraz we wrześniu zgodnie ze zgłoszonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Bojanów. 3.5. Wykonawca w ramach oferowanej ceny dostarczy właścicielom nieruchomości worki do selektywnej zbiórki odpadów. Worki powinny mieć logo wykonawcy i być w kolorach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanów. Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników: 3.5.1. Do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych lub zmieszanych odpadów pozostałych po segregacji worki w kolorze czarnym lub pojemniki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, szarym, zielonym lub brązowym bądź metalowe: a) kosze uliczne o pojemności 35-70 l; b) pojemniki o pojemności 110 l, 120l, 240 l, 1100l, c) worki o pojemności 60 l, 80 l, 120 l; 3.5.2. Do gromadzenia odpadów komunalnych podlegających selektywnemu zbieraniu worki o pojemności 60 l, 80 l, 120 l i pojemniki 120 l w kolorze: a) zielonym - szkło (białe i kolorowe), b) żółtym - tworzywa sztuczne, puszki i drobny złom, c) niebieskim - papier, tekturę i odpady wielomateriałowe, d) brązowym - odpady zielone 3.5.3. W pierwszym miesiącu wykonywania usługi Wykonawca pozostawia właścicielom nieruchomości po jednym worku każdego rodzaju. W następnych miesiącach Wykonawca pozostawia worki na wymianę - pusty worek w zamian za napełniony, który pozostawi w miejscu z którego odbiera napełniony worek z odpadami segregowanymi. W przypadku większego zapotrzebowania dodatkowo Wykonawca przekazuje worki na odpady segregowane osobom wskazanym przez Zamawiającego w poszczególnych miejscowościach. Przewidywane zapotrzebowanie na worki w czasie realizacji zamówienia, które zobowiązany jest zapewnić Wykonawca: a) worek żółty, zielony, niebieski, - po jednym na nieruchomość następne po odebraniu pełnego worka, b) worek brązowy - według zgłoszeń ze strony właścicieli nieruchomości w zależności od pory roku, W trakcie trwania umowy zamówione ilości worków mogą ulec zmianie w zależności od faktycznego zapotrzebowania. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych powinny spełniać wymogi określone w polskich normach. 3.6. Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 3.6.1. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania zebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych dla Regionu Północnego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. 3.6.2.Wykonawca zobowiązany będzie również do świadczenia usług na nieruchomościach nowo wybudowanych i oddanych do użytkowania w okresie realizacji zamówienia. 3.6.3.Zamawiający będzie informował Wykonawcę w sposób pisemny, minimum raz na kwartał o nowo powstałych nieruchomościach (punktach odbioru odpadów komunalnych), jeśli takowe wystąpią podczas trwania zamówienia. 3.6.4.Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca sporządza harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie akceptował i publikował na stronie internetowej www.bojanow.pl. 3.6.5.Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu, który musi być w dyspozycji wykonawcy. 3.6.6.Zagospodarowane zebranych odpadów odbywa się na koszt wykonawcy. 3.6.7.Wykonawca może zaoferować właścicielom nieruchomości zakup lub najem pojemników oraz zakup worków na zmieszane odpady komunalne. Zakup lub najem będzie przedmiotem umowy cywilno - prawnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a właścicielem nieruchomości. Oferowane pojemniki musza być czyste i estetyczne. Koszt sprzedaży lub najmu pojemników nie może być wliczony w cenę zamówienia 3.6.8.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania usługi w stosunku do osób trzecich (np. uszkodzenie ogrodzenia, chodników itp.). 3.6.9.Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników zajmujących się wywozem odpadów z nieruchomości podczas trwania usługi w odzież ochronną z widocznym oznaczeniem nazwy firmy oraz identyfikatory. 3.6.10.Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości: a) w prowadzeniu niezgodnej z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Bojanów segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, b) braku selektywnej zbiórki - w przypadku oświadczenia o selektywnym zbieraniu odpadów wynikającym z deklaracji właściciela nieruchomości. Zamawiający przed przystąpieniem do realizacji umowy udostępni Wykonawcy dane dotyczące punktów adresowych, na których znajdują się nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, na których nie zadeklarowano selektywnej zbiórki odpadów. 3.6.11.W każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pracownicy Wykonawcy zobligowani są do sporządzenia dokumentacji fotograficznej potwierdzającej fakt, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy. 3.6.12. Dokumentacja w sposób nie budzący wątpliwości musi pozwolić na przypisanie pojemników lub worków do konkretnej nieruchomości. Wykonawca przekazuje również dane pracownika, który stwierdził fakt niezgodnego z regulaminem postępowania z odpadami lub jego oświadczenie pisemne. 3.6.13.Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego zgłoszenia (faxem lub e-mailem) Zamawiającemu faktu niewykonania usługi odbioru odpadów komunalnych w wyznaczonym w harmonogramie terminie. 3.6.14.Realizacji reklamacji (nieodebrania z nieruchomości worków lub nieopróżnienia pojemników, zgodnie z harmonogramem) - w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia (faxem lub e-mailem) od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić faksem lub mailem. 3.6.15.Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.). W przypadku nieosiągnięcia zakładanych poziomów określonych przepisami prawa Wykonawca zwróci Zamawiającemu nałożone na niego kary za nieosiągnięcie tych poziomów. Określony obowiązek zwrotu Zamawiającemu nałożonych na niego kar obciąża Wykonawcę również w przypadku, gdy kary te zostaną nałożone na Zamawiającego po zakończeniu przez Wykonawcę realizacji niniejszej umowy, a dotyczyć będą okresu realizacji przez Wykonawcą niniejszej umowy. 3.6.16.Wykonawca będzie zobowiązany, gdy zajdzie taka potrzeba, do odbierania dostawionych przy pojemnikach worków z odpadami komunalnymi zebranymi w sposób selektywny bądź nieselektywny oraz przedstawienia Zamawiającemu niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu siedmiu dni roboczych, pisemnego sprawozdania z miejsc odbioru tego typu worków (adres i ilość oraz dokumentacja fotograficzna) potrzebnego do przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości. Nieprawidłowości w selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości nie zwalniają Wykonawcy od odbierania wystawionych do odbioru odpadów. Zgodnie bowiem z art. 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) - w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania ich jako zmieszane odpady komunalne i niezwłoczne powiadamiania o takim fakcie Zamawiającego. Uchylanie się od obowiązku powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach w sposobie segregacji odpadów będzie stanowić naruszenie postanowień umowy. 3.6.17. Środki uzyskane ze sprzedaży selektywnie odebranych surowców wtórnych są dochodem Wykonawcy, które zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca obowiązany był uwzględnić w kalkulacji przy ustalaniu ceny za wykonywaną usługę. 3.7. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska Do obowiązków Wykonawcy należy obieranie odpadów z zapewnieniem utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego poprzez: - zapobieganie wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas ich odbioru, - w przypadku zanieczyszczenia terenu, powstałego w trakcie odbioru odpadów (tj. rozerwanie się worka, wysypanie odpadów z pojemnika) niezwłoczne uprzątnięcie terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi, - zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypywaniem w trakcie transportu. - Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania odpadów selektywnie zebranych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi Wykonawca zobowiązany jest: - Zapewnić, aby pojazdy i urządzenia wykorzystywane przy odbiorze i odwozie odpadów komunalnych były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu. - Pojazdy i urządzenia były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. - Prowadzić dokumentację zawierającą informację o stosowanych środkach dezynfekujących oraz o częstotliwości wykonywanej dezynfekcji pojazdów i urządzeń - którą ma obowiązek przedstawić do kontroli na żądanie. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem 1) Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. 2) Sprawozdanie należy przekazać na obowiązującym druku Wójtowi w ustawowym terminie. 3) W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa wyżej, Wójt Gminy Bojanów może zobowiązać Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 4) W przypadku gdy sprawozdanie będzie sporządzone nierzetelnie Wójt Gminy wezwie wykonawcę, który przekazał sprawozdanie do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni. 5) Przedkładanie Zamawiającemu zestawienia kart przekazania odpadów z danego miesiąca..

 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz 759 z pózn. zm/ do 50% wartości zamówienia podstawowego

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.50.00.00-2, 90.53.30.00-3, 90.51.40.00-3.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada: 1) wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego dla Gminy Bojanów w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 9b-9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. (Dz. U. 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, 2) ważne zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zw. z art. 250 ust. 3 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca na podstawie art. 32 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. zwolniony jest z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów, wymagane jest zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów, o którym mowa w art. 26 tej ustawy, lub posiadają wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 3) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym lub elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1495 z późn. zm.), lub jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21);

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych co najmniej 400 Mg w okresie jednego roku wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie. Zamawiający uzna za dokument potwierdzający należyte wykonanie usług m.in. dokumenty potwierdzające odbiór odpadów komunalnych, np. sprawozdanie M-09 o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów, sprawozdanie G-06 potwierdzające obrót surowcami wtórnymi.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej: a) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; b) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; c) bazą magazynowo - transportową usytuowaną w gminie Bojanów lub w odległości nie większej niż 100 km od granicy gminy Bojanów, usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny, wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

1. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (dz. u. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym prawa miejscowego; 2) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy, tj. obniżeniu lub podwyższeniu wskutek zmiany przez władzę ustawodawczą stawki podatku VAT - odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT - względem usług, do których mają zastosowanie zmienione przepisy; 3) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 4) odstąpienia na wniosek zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych; 5) wprowadzenia zmian w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia; 6) modyfikacji uzasadnionej interesem Zamawiającego wyrażonej w wielkościach pieniężnych, o ile jej wartość nie przekracza progów określonych w dyrektywach i jest niższa niż 5 % ceny pierwotnego zamówienia pod warunkiem, że modyfikacja ta nie zmienia ogólnego charakteru zamówienia. W przypadku wprowadzenia kilku kolejnych modyfikacji, wartość tę należy oceniać na podstawie łącznej wartości kolejnych modyfikacji; 7) wystąpienia zmiany wysokości opłaty Marszałkowskiej za składowanie odpadów na składowisku po dacie zawarcia umowy, tj. obniżeniu lub podwyższeniu wskutek zmiany przez władzę ustawodawczą (Marszałka) stawki opłaty - odpowiednio (proporcjonalnie) do zmiany stawki opłaty- względem usług, do których mają zastosowanie zmienione przepisy; 8) zmiany w ilości poszczególnych frakcji odpadów komunalnych określonych w formularzu cenowym Wykonawcy nie powodujące zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określone w § 6 ust. 2.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bojanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów pok. nr 14.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów sekretariat Urzędu I piętro.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niesiwz 13.11.2013.doc

załączniki siwz zpb.271.13.2013.zip