Modyfikacjia treści SIWZ w przetargu pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie”

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie”

 

Działając w imieniu Zamawiającego, Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie,  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamiam, o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie”, zgodnie z poniższym:

1)     Postanowienia SIWZ w zakresie dotyczącym Przedmiotu zamówienia:

a) formularz cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ – w dotychczasowym brzmieniu, otrzymuje nowe  brzmienie jak załącznik do niniejszej informacji

2)     Postanowienia SIWZ w zakresie pkt 11.1.  otrzymują brzmienie :

„ Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 i 6 należy złożyć w terminie do dnia  09.11.2020 r. do godziny 10:00 w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Bojanowie.  Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30.”

3)     Postanowienia SIWZ w zakresie pkt 11.3.  otrzymują brzmienie :

„ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2020 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Zmiana SIWZ w powyższym zakresie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia w niniejszym postępowaniu. Zamawiający zatem niezwłocznie zamieści ogłoszenie  o zmianie ogłoszenia.

 

  Formularz cenowy załącznik do SIWZ 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2020-11-04
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2020-11-04
Liczba odwiedzin: 802
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 Modyfikacjia treści SIWZ w przetargu pn. Kompleksowa dostaw... Agnieszka Kobylarz 2020-11-04 12:40:24
3 Modyfikacjia treści SIWZ w przetargu pn. Kompleksowa dostaw... Agnieszka Kobylarz 2020-11-04 11:13:11
2 Modyfikacjia treści SIWZ w przetargu pn. Kompleksowa dostaw... Agnieszka Kobylarz 2020-11-04 11:13:00
1 Modyfikacjia terści SIWZ w przetargu pn. Kompleksowa dostaw... Agnieszka Kobylarz 2020-11-04 11:11:56