Modyfikacja treści SIWZ w przetargu znak ZPB.271.6.2020 pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów

Działając w imieniu Zamawiającego, Gminy Bojanów z siedzibą przy ul. Parkowej 5, 37-433 Bojanów ,  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) zawiadamiam, o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów”, zgodnie
z poniższym:

1)     Postanowienia SIWZ w zakresie pkt 11.1.  otrzymują brzmienie :

„ Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 i 6 należy złożyć w terminie do dnia  
09-11-2020 r. do godziny 12:00 w Urzędzie Gminy Bojanów w sekretariacie na I piętrze,  ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30.”

2)     Postanowienia SIWZ w zakresie pkt 11.3.  otrzymują brzmienie :

„ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09-11-2020 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Parkowej 5 w Bojanowie, pok. Nr 9 – sala posiedzeń”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2020-11-03
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2020-11-03
Liczba odwiedzin: 93
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Modyfikacja treści SIWZ w przetargu znak ZPB.271.6.2020 pn.... Agnieszka Kobylarz 2020-11-03 14:39:49
1 Modyfikacja treści SIWZ w przetargu znak ZPB.271.6.2020 pn.... Agnieszka Kobylarz 2020-11-03 14:39:11