Wyjaśnienia nr 1 Zamawiającego w przetargu znak ZPB. 271.5.2020 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Burdze

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Burdze”

 

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 10.08.2020 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 poz. 1843 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

 

Pytanie  Wykonawcy:

 

W związku z różnymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku proszę o doprecyzowanie parametrów technicznych projektowanych rur i kształtek PVC oraz studzienek tworzywowych DN400mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Rury kanalizacji grawitacyjnej dn 160 i 200mm  oraz studnie  dn 400 powinny spełniać poniższe parametry:

Rura SN 12

Dopuszcza się zastosowanie rur  litych   z wydłużonym kielichem 12kN/m²; SDR 34; SLW 60. Kształtki od DN/OD 160 do DN/OD 200 muszą być produkowane metodą wtrysku bezpośredniego. Kształtki od DN/OD 160 do DN/OD 200 muszą być odporne na badanie płukanie przy ciśnieniu min. 180 bar w teście stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB. Zastosowane rury, kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być projektowane i wytwarzane przez jednego producenta ( ze względu na różnice w tolerancji wykonania ) nie dopuszcza się stosowania systemu od upoważnionego, licencjonowanego przedstawiciela producenta. Możliwość układania systemu rur i kształtek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone kryształkiem lodu). Rury PVC-U muszą posiadać trwałe oznaczenie od wewnątrz umożliwiające identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej. Przykrycie rur i kształtek SN 12 SDR 34 min. 0,5 m., przy obciążeniu kołowym SLW 60. Rury muszą być odporne na płukanie przy ciśnieniu min. 280 bar w teście stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Wszystkie parametry techniczne muszą być zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Studzienki DN400

Za równoważne do zastosowanych studni PVC DN 400 uznaję się studnie wykonane z litego PP min. SN4 wyposażone w nastawne kielichy DN 160 i DN 200 . Możliwość układania systemu studni DN 400 w temperaturze do -10 stopni Celsjusza. Sztywność obwodowa kinety DN 400 oraz rury wznoszącej min. SN 4kN/m².Zwieńczenie żeliwne z pokrywą lub kratką ściekową w klasie A15-D400 wg PN-EN 124 oraz tworzywowe z PP-B z pokrywą.  Studzienki kanalizacyjne muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 13598-2, posiadać głębokość posadowienia  6,0 m oraz muszą być odporne na wodę gruntową 5m.

 

Wyjaśnienia Zamawiającego

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2020-08-13
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2020-08-13
Liczba odwiedzin: 193
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Wyjaśnienia nr 1 Zamawiającego w przetargu znak ZPB. 271.5... Agnieszka Kobylarz 2020-08-13 11:27:50
2 Wyjaśnienia nr 1 Zamawiającego w przetargu znak ZPB. 271.5... Agnieszka Kobylarz 2020-08-13 11:27:38
1 Wyjaśnienia Zamawiającego w przetargu znak ZPB>271.5.2020 ... Agnieszka Kobylarz 2020-08-13 11:26:30