Wyjaśnienia dot. tresci SIWZ w przetargu znak ZPB.271.3.2020 pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.951.845,00 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanów

ZPB.271.3.2020

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 2

NA ZAPYTANIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.951.845,00  zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanów

 

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 03.06.2020 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 poz. 1843), wyjaśnia co następuje:

 

1.      Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko jst postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów jst za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy), ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Potwierdzam, że przeciwko Gminie Bojanów nie toczy się postępowanie o którym mowa w pkt. 1.

2.      Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku spłaty występujących zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych jst – spłacana transakcja nie jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej jst, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

Odpowiedź Zamawiającego:

Potwierdzam, że spłacane zobowiązania o których mowa w pkt. 2 nie są objęte restrukturyzacją.

3.      Pytanie Wykonawcy:

 Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

a)         sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,

b)         leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,

c)         płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,

d)         kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jst dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

e)         umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst

− w kwocie wyższej niż 1 % dochodów jst za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego za przedostatni rok budżetowy) lub w kwocie wyższej niż 500 000 zł

Odpowiedź Zamawiającego:

Potwierdzam, że nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach pozycje wymienione w punktach a) - e).

4.      Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów jst ani nie ustanowiono zarządu komisarycznego wskutek nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy jst.

Odpowiedź

Potwierdzam, że nie dokonano czynności o których mowa w ww. pytaniu.

5.      Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że Jednostka samorządu terytorialnego:

a) nie jest podmiotem tworzącym samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzącego szpital (zakład opieki zdrowotnej świadczący opiekę zdrowotną w formie stacjonarnej) ani nie posiada większość udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital, ani

b) nie jest podmiotem tworzącym innego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który nie wykonuje działalności jako szpital (np. przychodni) ani nie posiada większości udziałów albo akcji w spółce kapitałowej: które posiadają zobowiązania finansowe po podmiocie, który wykonywał działalność leczniczą jako szpital (np. w wyniku restrukturyzacji działalności, wykupu wierzytelności, oddania w dzierżawę składników aktywów trwałych)

Odpowiedź Zamawiającego:

Na terenie gminy Bojanów działa podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w ramach  którego działa Rada Społeczna powoływana i odwoływana przez Radę Gminy Bojanów.

6.      Pytanie Wykonawcy:

 Prosimy o informację czy Zamawiający po dniu 31.12.2019 r., zaciągnął w banku innym niż PKO BP zobowiązania kredytowe (w tym kredyt na pokrycie przejściowego deficytu)? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty i przeznaczenia poszczególnych transakcji).

Odpowiedź Zamawiającego:

 Gmina Bojanów w maju br zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 2.342.890,51 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III"

7.      Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o informacje czy Jednostka samorządu terytorialnego wprowadziła lub wprowadzi zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowaną:

1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub

2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30 % w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na 2020 r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

8.      Pytanie Wykonawcy

 Prosimy o przedłożenie:

- uchwały budżetowej na aktualny rok budżetowy wraz z załącznikami (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego)

- opinii regionalnej izby obrachunkowej (RIO) w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jst, jeżeli w pierwotnej uchwale budżetowej był planowany deficyt

- uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian)

- sprawozdania Rb-Z za ostatni kwartał

- sprawozdania Rb-NDS za ostatni zakończony rok obrachunkowy

- Opinii RIO w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jst

- Opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni zamknięty rok budżetowy,

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumenty w załączniku.

 

Załączniki do zapytania_zpb.271.3.2020.zip

załączniki do zapytania ZPB.271.3.2020

 

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2020-06-04
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2020-06-04
Liczba odwiedzin: 208
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Wyjaśnienia dot. tresci SIWZ w przetargu znak ZPB.271.3.202... Agnieszka Kobylarz 2020-06-04 12:40:39
2 Wyjaśnienia dot. tresci SIWZ w przetargu znak ZPB.271.3.202... Agnieszka Kobylarz 2020-06-04 12:35:37
1 Wyjaśnienia dot. tresci SIWZ w przetargu znak ZPB.271.3.202... Agnieszka Kobylarz 2020-06-04 12:30:35