Wyjaśnienia dot. SIWZ w przetargu znak ZPB.271.3.2020 pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.951.845,00 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanów

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

 DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.951.845,00  zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanów

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 03.06.2020 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 poz. 1843), wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Prosimy o wskazanie dla celów obliczenia oferty terminu wypłaty kredytu. Brak wskazania przez Zamawiającego terminu wypłaty kredytu spowoduje dowolność po stronie Wykonawców, a co za tym idzie uniemożliwi porównywanie ceny kredytu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z postanowieniami SIWZ kwota kredytu  tj. 3.951.845,00 zł  uruchamiana jest w jednej transzy w terminie zgodnie z ofertą Banku. Z uwagi na fakt, iż termin uruchomienia kredytu jest jednym z kryteriów oceny oferty o wadze 40%, Wykonawca zobowiązany jest ten termin wskazać w formularzu ofertowym.

Jednakże Zamawiający uwzględniając  zastrzeżenia zawarte w zapytaniu równocześnie dążąc do zapewnienia zasady równego traktowania oferentów, konkurencyjności oraz porównywalności ofert wskazuje, aby tylko i wyłącznie  do celów przygotowania oferty Wykonawcy przyjęli jako termin wypłaty kredytu  datę 30.06.2020 r.

 

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2020-06-04
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2020-06-04
Liczba odwiedzin: 157
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia dot. SIWZ w przetargu znak ZPB.271.3.2020 pn. U... Agnieszka Kobylarz 2020-06-04 12:03:11
1 Wyjaśnienia dot. SIWZ w przetargu znak ZPB.271.3.2020 pn. U... Agnieszka Kobylarz 2020-06-04 12:02:07