Wyjaśnienia nr 2 Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przetargu znak ZPB.271.1.2020 na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 2 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III”

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 28.01.2020 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 poz. 1843) wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający uzna spełnienie warunków posiadania zdolności zawodowej   Wykonawcy określonej w SIWZ tj. dysponowania kierownikiem budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych poprzez dysponowanie kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności  specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie sieci kanalizacyjnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.  Zgodnie z pkt. 4.1 SIWZ przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz.U. z 2016 r. poz. 65).

Pytanie 2:

W SIWZ jest zapis:  "Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 31.05.2022 r. ", natomiast we wzorze umowy widnieje zapis : " Termin zakończenia robót do dnia 31.05.2020 r.". Proszę o podanie, który zapis jest poprawny i do kiedy należy wykonać roboty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Właściwym terminem realizacji zamówienia jest 31.05.2022 r. Zapis z projektu umowy stanowi oczywistą omyłkę, która zostanie zmodyfikowana przez Zamawiającego

Pytanie 3:

W § 3 ust. 3 załącznika nr 8 do SIWZ występuje zapis: „W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robót, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 3 lit. c) umowy, wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 zostanie pomniejszone o wartość robót, od wykonania których odstąpiono. Wartość tych robót zostanie ustalona kosztorysem szczegółowym sporządzonym na podstawie KNR (Katalogów Nakładów Rzeczowych) z zastosowaniem czynników cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku robocizny) nie niższych niż średnie ich wartości dla danego okresu wg Sekocenbudu. Ceny materiałów i pracy sprzętu w wielkościach nie niższych niż średnie ceny krajowe w okresie realizacji - wg cenników Sekocenbudu / Orgbudu (wg wyboru Zamawiającego) łącznie z kosztami zakupu oraz według faktur na materiały niewystępujące w cennikach po uprzedniej ich akceptacji przez Zamawiającego”.

Prosimy o zmianę polegającą na rozliczeniu niewykonanych robót na podstawie złożonego kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokona modyfikacji treści § 3 ust. 3 załącznika nr 8 do SIWZ w następujący sposób:  „W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robót, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 3 lit. c) umowy, wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 zostanie pomniejszone o wartość robót, od wykonania których odstąpiono. Wartość tych robót zostanie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe zamieszczone w kosztorysie ofertowym Wykonawcy”.

Pytanie 4:

Czy w przypadku wykonania zadania we wcześniejszym terminie Zamawiający przewiduje rozliczenie inwestycji w roku 2021.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje rozliczenie inwestycji we wcześniejszym terminie pod warunkiem uzyskania akceptacji podmiotu udzielającego pożyczki na realizację  inwestycji tj.  WFOŚiGW w Rzeszowie oraz przy założeniu zakończenia finansowania inwestycji w roku 2022 r.

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2020-01-29
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2020-01-29
Liczba odwiedzin: 280
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia nr 2 Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w ... Agnieszka Kobylarz 2020-01-29 14:21:01
1 Wyjaśnienia nr 2 Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w ... Agnieszka Kobylarz 2020-01-29 14:20:46