Wyjaśnienia nr 12 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dotyczące treść SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 12 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 27.02.2019 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia,  co następuje:

Pytanie 1:

Zgodnie z opisem projektu instalacji wentylacji kanały na hali basenowej należy zabezpieczyć farbą chlorokauczukową. Prosimy o doprecyzowanie czy należy je zabezpieczyć w środku i na zewnątrz czy tylko na zewnątrz

Odpowiedź Zamawiającego:

Kanały na hali basenowej należy zabezpieczyć w środku i na zewnątrz.

Pytanie 2:

Czy do wyceny należy przyjąć centralę w wersji basenowej, która obsługuje tylko halę basenową.

Odpowiedź Zamawiającego:

Centrala basenowa tylko w wersji basenowej tylko obsługująca hale basenowa.

Pytanie 3:

Czy przyłącz gazu wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową nie jest objęty zakresem przetargu i nie należy uwzględniać go w wycenie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przyłącze gazu wraz z stacją redukcyjno-pomiarową nie jest objęty zakresem przetargu

Pytanie 4:

Czy kanalizacja deszczowa nie jest objęta zakresem przetargu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Kanalizacja deszczowa jest poza zakresem opracowania.

Pytanie 5:

 W przedmiarze nie zostały uwzględnione elementy wyposażenia Sali pływalni oraz szatni basenowych ujęte w Projekcie Wykonawczym. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Patrz Wyjaśnienia Zamawiającego nr 10 – odpowiedź 7,8,9

Pytanie 6:

Klasa konstrukcji drewna klejonego przyjęta w projekcie jest nieaktualna. Proszę o udostępnienie projektu dachu z uwzględnieniem dostępnych klas wytrzymałości dla drewna klejonego, aby umożliwić jego wycenę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć drewno GL32h, zgodnie z opisem budowlanym str. 82:„ konstrukcja dachu konstrukcja z dźwigarów i płatwi drewnianych – brak wymagań”

Pytanie 7:

Prosimy o obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy  do 5% wartości umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający aktualizował kosztorys inwestorski do realnych cen obowiązujących obecnie na rynku (projekt jest datowany na marzec 2018 r. )

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający aktualizował kosztorysy w styczniu 2019 r.

Pytanie 9:

Prosimy o informację ile środków Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

W budżecie Zamawiający zabezpieczył środki w wysokości 8.000.0000,00 zł brutto

Pytanie 10:

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 11 dni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Termin składania ofert został wydłużony 28.02.2019 r. o kolejne 7 dni i upływa 15.03.2019 r.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-04
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-04
Liczba odwiedzin: 737
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia nr 12 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dot... Agnieszka Kobylarz 2019-03-04 13:19:02
1 Wyjaśnienia nr 12 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dot... Agnieszka Kobylarz 2019-03-04 13:18:44