Wyjaśnienia nr 11 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dotyczące treść SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 11 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 28.02.2019 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia,  co następuje:

 

Pytanie 1:

Zgodnie z załączonym opisem PW brak w przedmiarze poz. zabezpieczających przewody stalowe przed korozją oraz poz. przedmiarowych dot. wykonania próby szczelności .Proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodów stalowych należy przyjąć w mb rurociągu.  Próby szczelności rurociągu zostaną ujęte w skorygowanym przedmiarze.

Pytanie 2:

W przedmiarach brak poz. dot. uszczelnienia końców rur ochronnych oraz dot. przeciągania rur przez rury ochronne. Proszę o korektę przedmiaru

Odpowiedź Zamawiającego:

Uszczelnienie końców rury ochronnej wraz z przeciąganiem przyjąć w mb rury ochronnej.

Pytanie 3:

Brak w przedmiarach odwodnienia liniowego na zjeździe do zaplecza technicznego w ilości 3,8m – zaznaczonego na rzucie – proszę o dodanie pozycji przedmiarowych oraz proszę o załączenie projektu odprowadzenia wody z zaprojektowanego odwodnienia liniowego

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający skoryguje przedmiary robót o ww. pozycje

Pytanie 4:

Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje dot.:

- likwidacji istniejącego przyłącza kanalizacyjnego do budynku łącznika ;

- likwidację trzech istniejących studni kanalizacyjnych;

- likwidację odcinków kanalizacji sanitarnej kolidujących z projektowanym budynkiem Hali sportowej;

Zgodnie z zał. Warunkami Technicznymi przyłączenia do sieci kanalizacyjnej GZUK.7011.2.2018.K  Bojanów 2018.03.16

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiar zostanie skorygowany o wymienione pozycje.

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-04
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-04
Liczba odwiedzin: 782
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia nr 11 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dot... Agnieszka Kobylarz 2019-03-04 12:17:05
1 Wyjaśnienia nr 11 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dot... Agnieszka Kobylarz 2019-03-04 12:16:49