Wyjaśnienia nr 8 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dotyczące treść SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR  8 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 26.02.2019 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zmianę SIWZ w rozdziale 4 w zakresie warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej określonej w pkt. 4.1.3) lit a) poprzez zastąpieniu zapisu:

„Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż: a)    nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

- dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej wykonanego w technologii tradycyjnej murowanej i/lub żelbetowej w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych (instalacje elektryczne, wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji, grzewcze) i wykończeniowych, o wartości minimum 1.500.000,00 zł brutto każda

- dwie roboty budowlane zawierające realizację basenu o powierzchni lustra wody powyżej 150 m2 ,

w tym wykonanie instalacji technologii uzdatniania wody basenowej wraz automatyką”

zapisem o następującej treści:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż: a)     nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

- dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej wykonanego w technologii tradycyjnej murowanej i/lub żelbetowej w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych (instalacje elektryczne, wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji, grzewcze) i wykończeniowych, o wartości minimum 1.500.000,00 zł brutto każda

- dwie roboty budowlane zawierające realizację basenu o powierzchni lustra wody powyżej 150 m2 ,

w tym wykonanie instalacji technologii uzdatniania wody basenowej wraz automatyką”

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2:

Prosimy o przesuniecie terminu składania ofert na dzień 15.03.2019 r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający na dzień 27.02.2019 r. podtrzymuje termin składania ofert na 08.03.2019 r.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-02-27
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-02-27
Liczba odwiedzin: 800
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia nr 8 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy doty... Agnieszka Kobylarz 2019-02-27 11:48:34
1 Wyjaśnienia nr 8 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy doty... Agnieszka Kobylarz 2019-02-27 11:48:05