Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i gatunku

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.   poz.1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,   Zamawiający – Gmina Bojanów  w postępowaniu którego przedmiotem jest  Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie  w celu ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i gatunku niniejszym pismem, informuje o unieważnieniu postępowania.

 

Uzasadnienie prawne:

zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zmówienia, jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie Zamówienia publicznego ”

Uzasadnienie faktyczne:

Decyzja o unieważnieniu postępowania została podjęta w wyniku stwierdzenia Zamawiającego niemożliwej do usunięcia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie Zamówienia publicznego. Bezpośrednią przesłanką unieważnienia przedmiotowego postępowania jest zaistnienie okoliczności stwierdzenia przez Zamawiającego niemożliwej do usunięcia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie Zamówienia publicznego  – tj. wypełnienia dyspozycji normy art.93 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Odnosząc się do stanu faktycznego będącego podstawą unieważnienia postępowania wskazać należy, iż w toku postępowania przetargowego zamawiający nie udzielił  odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 38 ustawy Wykonawca zwrócił  się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pomimo, iż wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego  w terminie ( tj. nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert), a ten zobowiązany był  udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający zaniechał tej czynności. Ponadto Zamawiający dokonał modyfikacji treści załączników SIWZ bez zachowania procedury przewidzianej art. 38 ustawy,  co mogło skutkować utrudnieniem  uczciwej konkurencji w prowadzonej procedurze przetargowej.

Zasada przejrzystości w zamówieniach zakłada transparentność  działań Zamawiającego. Stanowi ona swojego rodzaju model obiektywny, gdyż działanie przejrzyste to prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób pozbawiony czytelny, zrozumiały oraz umożliwiający ocenę i kontrolę.

Przesłanka unieważnienia postępowania określona w art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp składa się z koniunkcji trzech okoliczności, których łączne wystąpienie skutkuje koniecznością zastosowania tego przepisu. Po pierwsze musi wystąpić naruszenie przepisów ustawy Pzp (wada postępowania). Po drugie wada ta musi skutkować niemożliwością zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zatem nie może być to jakakolwiek wada, którą obarczone jest postępowanie, ale wada powodująca niemożność zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy. Konieczne jest więc wystąpienie związku przyczynowego pomiędzy zaistniałą wadą, a niemożnością zawarcia umowy niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Po trzecie wada ta musi być niemożliwa do usunięcia.

Mając na uwadze powyższe, postępowanie o udzielenie Zamówienia zostało obarczone wadą, której nie da się usunąć, gdyż udzielenie odpowiedzi na pytania do treści SIWZ jest prawnie nieskuteczne po upływie terminu składania ofert. Ponadto pomiędzy dokonaniem przez Zamawiającego w/w czynności dotyczących kluczowych etapów postępowania, a wynikiem postępowania zaistniał realny związek mający wpływ na wybór oferty najkorzystniejszej i skutkować może wystąpieniem z wnioskiem o unieważnienie umowy.

W związku z powyższym zaniechanie dokonania przez Zamawiającego czynności, ma wpływ na wynik postępowania, a tym samym jest podstawą do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-01-30
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-01-30
Liczba odwiedzin: 229
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na... Agnieszka Kobylarz 2019-01-30 10:33:38
1 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na... Agnieszka Kobylarz 2019-01-30 10:33:05