Ogłoszenie Zamawiającego o zmianie treści SIWZ w przetargu pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów”

 

Nr postępowania: ZPB.271.20.2018

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów”

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) Gmina Bojanów zwana dalej Zamawiającym zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

1)       Pkt. 4.2.1 otrzymuje brzmienie: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony,  jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada: koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią  elektryczną, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ustawy Prawo energetyczne oraz  przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki”

2)       Pkt. 11.1  SIWZ otrzymują brzmienie: „Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 i 6 należy złożyć w terminie do dnia 21.12.2018 r. do godziny 12:00 w Urzędzie Gminy Bojanów w sekretariacie na I piętrze, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30.

3)       Pkt. 11.3  SIWZ otrzymuje brzmienie: „ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2018 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Parkowej 5 w Bojanowie, pok. Nr 9 – sala posiedzeń”

4)       Skreśla się Pkt. 12.7 SIWZ  z uwagi na fakt, iż nie dotyczy niniejszego postępowania.

5)       Załącznik do SIWZ pn. Formularz cenowy otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego ogłoszenia

 

ZMODYFIKOWANA TREŚĆ SIWZ

FORMULARZ CENOWY


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-12-18
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-12-18
Liczba odwiedzin: 198
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Ogłoszenie Zamawiającego o zmianie treści SIWZ w przetarg... Agnieszka Kobylarz 2018-12-18 12:29:35
1 Ogłoszenie Zamawiającego o zmianie treści SIWZ w przetarg... Agnieszka Kobylarz 2018-12-18 12:25:32