Informacja o wyborze najkorzystenijszej oferty w przetargu znak ZPB.271.19.2018 na zadanie pn. Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów

Nr postępowania: ZPB.271.19.2018  

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 2

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 295

37-403 Pysznica

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych tego samego dnia. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia najniższą ceną oraz  zobowiązał się do odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych tego samego dnia przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY  I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt.
w kryterium

sposób odbioru odpadów

Łączna liczba punktów

1.

Miejski Zakład Komunalny
Sp. z o.o. Ul. Komunalna 1

37-450 Stalowa Wola

57,48

              40,00

 

 

97,48

2.

 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 295

37-403 Pysznica

60,00

40,00

 

100,00

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-12-18
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-12-18
Liczba odwiedzin: 231
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Informacja o wyborze najkorzystenijszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2018-12-18 08:36:13
2 Informacja o wyborze najkorzystenijszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2018-12-18 07:49:45
1 Informacja o wyborze najkorzystenijszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz 2018-12-18 07:49:08