Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetargu znak: ZPB.271.20.2018 na zadnie pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów

 

ZPB.271.20.2018

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów”

 

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 15.12.2018 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 poz. 1579 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

SIWZ rozdział 4 pkt 4.2 ppkt 1)

Uprzejmie informujemy, że Wykonawcy nie będący właścicielami sieci dystrybucyjnej posiadają zawarte Generalne Umowy Dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, które objęte są klauzulą tajności i nie mogą być udostępniane stronom trzecim, w tym także Zamawiającemu. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o wykreślenie powyższych zapisów z treści SIWZ. Jednocześnie informujemy, że w ramach przedmiotowego postępowania w miejsce Generalnej Umowy Dystrybucyjnej Zamawiający może wymagać od Wykonawcy złożenia oświadczenia o posiadaniu GUD zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ uwzględniającą wniosek Wykonawcy

Pytanie  2

SIWZ rozdział 12 pkt 12.7

W związku z tym , ze zapis nie dotyczy przedmiotu postępowania , Wykonawca wnosi o usunięcie w całości

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ z uwagi na oczywistą omyłkę

Pytanie  3

SIWZ rozdział 14

Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych obejmujących sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn. zm). W związku z tym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego?

Odpowiedź Zmawiającego:

Tak

Pytanie 4

 SIWZ Załącznik nr 8

Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, zmianie Taryfy Sprzedawcy dla grupy taryfowej Gxx zatwierdzonej przez Prezesa URE, zwracamy się z prośbą o dodanie następującego zapisu: "Ceny i stawki opłat określone przez Wykonawcę, ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy Sprzedawcy dla grupy taryfowej Gxx zatwierdzanej przez Prezesa URE. Ceny i stawki opłat ulegają automatycznie zmianie od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzania aneksu do umowy."

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu do istotnych postanowień umowy i dokona w związku z powyższym odpowiedniej modyfikacji SIWZ.

Pytanie 5

SIWZ Załącznik nr 5

W celu prawidłowego przygotowania oferty Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie numerów PPE wraz z ze zużyciem dla wszystkich punktów poboru energii wskazanych w zamówieniu. Prosimy również wskazanie czy licznik w grupie taryfowej G11 jest 1 czy 3 fazowy.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający poda numery PPE wraz z zużyciem przedstawi  po rozstrzygnięciu przetargu. Licznik G11 jest 3 fazowy.

 

Pytanie 6

Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz cenowy

W związku z tym, że Zamawiający w Załączniku nr 5 do SIWZ wykazuje punkt poboru energii elektrycznej  w taryfie G11 prosimy o dodanie formularza pozwalającego obliczyć cenę energii elektrycznej dla tej  taryfy w okresie wskazanym w SIWZ . W załączeniu proponowany wzór.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ w tym przedmiocie

 

Pytanie 7

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz cenowy - Informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29.12.2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2365) zatwierdzone decyzjami Prezesa URE znak DRE-4211-65(11)/2015/19029/VI/JCz z dnia 17.12.2015 r. zapisy Taryfy ujęte w pkt. 7.9  w zakresie opłaty OZE obowiązują od dnia 01 lipca 2016 r. Tym samym, począwszy od dnia 01 lipca 2016 r. do rozliczeń usług dystrybucji energii elektrycznej świadczonych przez PGE Dystrybucja S.A. zostaje wprowadzona opłata OZE, która służy zapewnieniu dostępność energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Z uwagi na powyższe prosimy o dodanie w formularzu ofertowym ww. opłaty dystrybucyjnej.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na uwzględnienie opłaty OZE w formularzu cenowym

 

Pytanie 8

Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy  że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie do Istotnych Postanowień Umowy zapisu następującej treści: „W  przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.”

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oświadcza, iż podane  parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa są aktualne. Ponadto Zamawiający wyraża zgodę na dodanie ww. zapisu w załączniku nr 8 do SIWZ i dokona modyfikacji SIWZ.

 

Pytanie 9

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

2 miesiące

 

Pytanie 10

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

 

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-12-17
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-12-17
Liczba odwiedzin: 145
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetar... Agnieszka Kobylarz 2018-12-17 15:13:24
1 Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetar... Agnieszka Kobylarz 2018-12-17 15:12:23