Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Informacja Zamawiającego - GZUK w Bojanowie o modyfikacji treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminne

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE TRESCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w BojanowieDziałając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1989 ze zm.) Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie  zwany dalej Zamawiającym zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:
1)    Punkt. 4 załącznika nr 6 do SIWZ-IPU  oraz   pkt. 4 załącznika nr 3 do SIWZ  otrzymuje brzmienie:,, Faktury regulowane będą przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT”

2)    Punkt  2.6 rozdział 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: „W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia”.

3)    Punkt 12.7. SIWZ otrzymuje brzmienie: „Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia  brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-12-11
Udostępniający: 2018-12-11
Liczba odwiedzin: 95