Wyjasnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetargu znak ZPB.271.18.2018 pn.Zakup wyposażenia TIK oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkoła na 5+ ”

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  Zakup wyposażenia TIK oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkoła na 5+

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 10.10.2018 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 poz. 1579 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje  w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF  („ Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Jeżeli chodzi o system operacyjny musi posiadać licencje dożywotnią, długoterminową obsługę serwisową, możliwością wielokrotnej instalacji na urządzeniu. Jeżeli Realizator wywiąże się z tego system operacyjny może wystąpić w wersji Windows 10 Education.

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-10-11
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-10-11
Liczba odwiedzin: 195
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjasnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetarg... Agnieszka Kobylarz 2018-10-11 10:45:24
1 Wyjasnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetarg... Agnieszka Kobylarz 2018-10-11 10:45:00