Wyjaśnienia GOPS dotyczące treści SIWZ w przetargu nieogranizczonym na zadanie pn.Zakup wyposażenia Domu Opieki Dziennej w Maziarni


              ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn. Zakup wyposażenia Domu Opieki Dziennej w MaziarniW odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 24.07.2018 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wyjaśnia co następuje:


Pytanie nr  1
Zastawa - waza do zupy z pokrywą, wykonana z wytrzymałego szkła hartowanego nie jest produkowana. Wazy mogą być wyłącznie z porcelany lub stali nierdzewnej. Prosimy o weryfikację opisu.
Odpowiedź:
waza do zupy z pokrywą, porcelana biała gładka – 5 sztuk
Pytanie nr 2:
- czy kubek również ma być z tej samej serii co zastawa ?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 3:
ad.3 Sztućce
- atesty PZH nie są obowiązujące. Dokumentem dopuszczającym produkt do obrotu na terenie RP jest Deklaracja zgodności. Prosimy o weryfikację opisu.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza sztućce posiadające Deklaracje zgodności
Pytanie nr 4
ad. 4 Zestaw garnków z pokrywkami
- z jakiego materiału mają być wykonane pokrywki do garnków?
Odpowiedź:
pokrywki szklane
Pytanie nr 5
ad.5 Drobne wyposażenie
- taca z powłoką antypoślizgową : czy ma to być taca okrągła o średnicy min. 36 cm ?


Odpowiedź:
taca prostokątna dł. min. 36 cm
Pytanie nr 6:
- chochla do wazy : jaka ma być pojemność chochli ?
Odpowiedź:
pojemność min. 80 ml
Pytanie nr 7
- sosjerka : z jakiego ma być materiału ?
Odpowiedź:
sosjerka porcelana biała gładka
Pytanie nr 8:
- wyciskarka do czosnku : z jakiego ma być materiału ?
Odpowiedź:
wyciskarka ze stali nierdzewnej
Pytanie nr 9:
- zestaw łyżek drewnianych : ile łyżek ma być w zestawie ?
Odpowiedź:
zestaw łyżek drewnianych min. 3 szt.
Pytanie nr 10:
- koszyk na pieczywo : z jakiego ma być materiały ?
Odpowiedź:
koszyk na pieczywo rattanowy
Pytanie nr 11:
- sztućce : czym mają się różnić te sztućce od opisanych w w pkt.3 ?
Odpowiedź:
sztućce takie same jak opisane w pkt. 3


Pytanie nr 11:
W pkt.5.3 SIWZ, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia dokumentów z ZUS/KRUS oraz US, aktualnych na dzień składania ofert.
W/ zaświadczenia są aktualnie bardzo rzadko używane. Ich pobranie z właściwego urzędu, po otrzymaniu informacji, że oferent złożył najkorzystniejszą ofertę, spowoduje, że data wystawienia dokumentu przez urząd, będzie późniejsza niż data złożenia oferty.
Taki zapis w SIWZ powoduje, że każdy z Wykonawców powinien przed złożeniem oferty pobrać w/w dokumenty na tzw. „wszelki wypadek”.
Prosimy o weryfikację tego zapisu.     

Odpowiedź:
Zamawiający w świetle pkt. 5.3 SIWZ przewiduje: „W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie Wykonawca jest obowiązany złożyć następujące dokumenty:
1)    odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
2)    zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3)    zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na rat zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu”

Natomiast w świetle art. 26. Pzp  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1

A zatem w świetle powyższego nieprawdziwym stwierdzeniem jest, że Taki zapis w SIWZ powoduje, że każdy z Wykonawców powinien przed złożeniem oferty pobrać w/w dokumenty na tzw. „wszelki wypadek”.Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-07-26
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-07-26
Liczba odwiedzin: 352
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia GOPS dotyczące treści SIWZ w przetargu nieogr... Agnieszka Kobylarz 2018-07-26 12:35:23
1 Wyjasnienia GOPS dotyczące treści SIWZ w przetargu nieogra... Agnieszka Kobylarz 2018-07-26 12:34:22