Wyjaśnienia Zamawiajacego nr 1 do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane znak ZPB.271.12.2018 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów: Łapówka, Zapuście, Staw; Ruda, Stany ul. Krochowa oraz

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów: Łapówka, Zapuście, Staw;  Ruda,  Stany ul. Krochowa oraz Pietropole

 

 

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 05.07.2018 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

 

 Pytanie nr 1

Czy Zamawiający uzna spełnienie warunków posiadania zdolności zawodowej   Wykonawcy określonej w SIWZ tj. dysponowania kierownikiem budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych poprzez dysponowanie kierownikiem budowy z ponad 30 letnim doświadczeniem tj. kierownik budowy posiadający uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.  Zgodnie z pkt. 4.1 SIWZ przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz.U. z 2016 r. poz. 65).

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający może zmniejszyć wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy  do 5% ceny całkowitej podanej w ofercie?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

Zamawiający wymaga ubezpieczenia budowy na 30% wartości zamówienia. Czy Zamawiający uzna wymóg spełnienia posiadania polisy OC poprzez przedłożenie polisy ubezpieczeniowej firmy  na kwotę 3 mln i polisy od swoich podwykonawców? Czy będzie wymagał nowej polisy ubezpieczeniowej do kontraktu z ubezpieczeniem podwykonawców?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ § 9. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności (i działalności swoich podwykonawców) w stosunku do osób trzecich i ich mienia w wysokości 30% Wynagrodzenia brutto, przy czym ubezpieczenia te będą obowiązujące do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy kopię polis(y) wraz z wszelkimi dowodami wpłaty wymaganych składek.

 

Pytanie nr 4:

 Zamawiający przewiduje płatności częściowe do 90% wartości kontraktu. Prosimy o dokładne określenie ile pieniędzy przewiduje Zamawiający na sfinansowanie tej inwestycji w poszczególnych latach: 2018, 2019, 2020. Czy płatności będą miesięczne czy kwartalne?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Montaż finansowy zamówienia będzie zależał od źródeł kredytowania i dofinansowania zadania. Zamawiający w planie finansowym na kolejne lata prognozuje następujący podział kwot na sfinansowanie tego zadania:

Rok 2018          -             130.000,00 zł

Rok 2019          -           1.166.725,00 zł

Rok 2020          -           1.577.000,00 zł

Rok 2021          -           3.500.000,00 zł

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-07-10
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-07-10
Liczba odwiedzin: 284
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia Zamawiajacego nr 1 do treści SIWZ w przetargu ... Agnieszka Kobylarz 2018-07-10 10:19:34
1 Wyjaśnienia Zamawiajacego nr 1 do treści SIWZ w przetargu ... Agnieszka Kobylarz 2018-07-10 10:18:46