Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na roboty budowlane pn. Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu

                                                                       
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu”


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 oraz art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. zwanej ustawą) Gmina Bojanów zwana dalej  Zamawiającym zawiadamia o unieważnieniu postępowania na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu”


Zamawiający unieważnił postępowanie, a podstawą faktyczną unieważnienia było odrzucenie oferty, która została najwyżej oceniona  w postępowaniu z uwagi na fakt, iż wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy na przedłużenie terminu związania ofertą, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej, a druga w kolejności oferta najwyżej oceniona w niniejszym postępowaniu tj. oferta firmy ZPHU „RE-MAT” Jan Kopacz, 37-430 Jeżowe 229 zawiera ceną, która przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest przepis art. 93 ust. 1 pkt 4  w świetle którego  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę 900.000,00 zł, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Kwota drugiej w kolejności oceny oferty to 1.118.443,68 zł, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia przedmiotowej kwoty do ceny tejże oferty.
Pouczenie:
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia, zgodnie z art. 93 ust. 5 p.z.p.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-05-21
Udostępniający: 2018-05-21
Liczba odwiedzin: 252