Informacja GOPS z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NA DOM OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI

          
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn. „PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NA DOM OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI” odbyło się w dniu 13.04.2018 r. o godz. 10:15.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 400.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Warunki płatności

 

1.      

FUH ELBUDPOL
Wiesław Małek

Ul. Handlowa 13

37-450 Stalowa Wola  

501.687,09

31.07.2018 r.

60 miesięcy

Przelew

2.      

Zakład Remontowo-Budowlany

Roman Olszowy

Ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy

595.543,19

31.07.2018 r.

60 miesięcy

Przelew

3.      

PBMH Firma Budowlana

Alfred Kłosowski

Ul. Kwiatkowskiego 1

37-450 Stalowa Wola

448.805,28

31.07.2018 r.

60 miesięcy

Przelew

4.      

FAMARK Krzysztof Markowicz

37-430 Jeżowe 789E

416.643,02

31.07.2018 r.

60 miesięcy

Przelew

5.      

Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek

Nowosielec 288

37-430 Nisko

366.993,57  

31.07.2018 r.

60 miesięcy

Przelew

 Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23. Pzp.

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-04-13
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-04-13
Liczba odwiedzin: 291
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja GOPS z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym... Agnieszka Kobylarz 2018-04-13 10:49:40
1 Informacja GOPS z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym... Agnieszka Kobylarz 2018-04-13 10:48:50