Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Ogłoszenie o modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak ZPB.271.5.2018 na zadanie pn. Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w GwoźdźcuOGŁOSZENIE O MODYFIKACJI  TRESCI SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GWOŹDŹCU


Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ) Gmina Bojanów zwana dalej Zamawiającym informuje o oczywistej omyłce w  SIWZ polegającej na niezgodności jej treści z ogłoszeniem o zamówieniu w następującym zakresie:


„ Pkt. 4 .1. ppkt. 3) SIWZ warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej stanowi, iż
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż:
a)    nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
-   dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 800 tys. zł każda w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu obiektu użyteczności publicznej w zakresie niezbędnym do wykazania doświadczenia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.”

Postanowienie powyższe jest niezgodne z ogłoszeniem o zamówieniu, które w pkt. III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa stanowi:
„ Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż: a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: - dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 500 tys. zł każda w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu obiektu użyteczności publicznej w zakresie niezbędnym do wykazania doświadczenia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone”

    W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje oczywistą omyłkę w treści SIWZ pkt. 4.1. ppkt. 3), który otrzymuje następujące, właściwe brzmienie: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż:
a)    nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
- dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 500 tys. zł każda w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu obiektu użyteczności publicznej w zakresie niezbędnym do wykazania doświadczenia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.”


Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

SIWZ ZPB.271.5.2018.doc


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-03-28
Udostępniający: 2018-03-28
Liczba odwiedzin: 346