Wyjaśnienia Zamawiającego-GZUK - na zapytania w przetargu pn.Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie.”

 

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 12.12.2017 r. dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  Zamawiający – Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j. z późn. zm.) wyjaśnia co następuje

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający posiada koncesję na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej wydaną przez Prezesa URE? Informujemy, iż w przypadku posiadania koncesji na jedną z powyżej wymienionych działalności Zamawiający staje się płatnikiem i podatnikiem podatku akcyzowego. W takim przypadku, cena za energię elektryczną dla podmiotów posiadających koncesję powinna zostać pomniejszona o stawkę akcyzy i osobno wyceniona w ofercie Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe uprzejmie prosimy o dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie odrębnych kalkulacji cen za energię elektryczną dla Odbiorcy, który posiada koncesję oraz odrębnych kalkulacji cen dla pozostałych odbiorców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada koncesji na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej wydanej przez Prezesa URE.

Pytanie 2

Czy zamówiona energia elektryczna zostanie w całości przeznaczona na potrzeby własne Zamawiającego czy jej część zostanie przeznaczona na działalność koncesjonowaną? W przypadku gdy zakupiona energia nie zostanie w całości wykorzystana na własne potrzeby, informujemy, iż Zamawiający jest zobowiązany przekazywać Wykonawcy comiesięczne oświadczenia o ilości energii elektrycznej przeznaczonej na własny użytek oraz na działalność koncesjonowaną. Zwracamy się także z prośbą o podanie szacunkowego zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne oraz energii podlegającej dalszej odsprzedaży lub innej działalności koncesjonowanej oraz dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie odrębnych kalkulacji za energię elektryczną przeznaczoną na potrzeby własne oraz odrębnych kalkulacji za energię, która przeznaczona zostanie na działalność koncesjonowaną.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamówiona energia elektryczna zostanie w całości przeznaczona na potrzeby własne Zamawiającego

Pytanie 3

Załącznik nr 6 do SIWZ – IPU - Uprzejmie informujemy, iż w zakresie dystrybucji energii elektrycznej Wykonawca ma obowiązek stosowania cen i stawek opłat zgodnych z obowiązującym w danym okresie Taryfą OSD  zatwierdzaną przez prezesa URE. Taryfa OSD wchodzi w życie, w trybie przewidzianym ustawą Prawo energetyczne, w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty opublikowania taryfy w Biuletynie URE. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą  o dodanie zapisu o treści: „Ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej ulegają zmianie w przypadku zmiany Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Powyższa zmiana następuje automatycznie od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.”

Odpowiedź Zamawiającego

W związku z tym, że Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, przedmiotowe postanowienia Wykonawca zawrze w tymże wzorze.

Pytanie 4

Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie stawki podatku VAT, opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: "Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."

Odpowiedź Zamawiającego

W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, przedmiotowe postanowienia Wykonawca zawrze w tymże wzorze

Pytanie 5

Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych obejmujących sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn. zm). W związku z tym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy dla umów kompleksowych.

Pytanie 6

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy w związku z centralizacją podatku VAT płatnikiem i odbiorcą  faktury VAT  będzie Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie czy też płatnikiem jest teraz  Gmina Bojanów natomiast faktury będą przesyłane na adres Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie ?

Odpowiedź Zamawiającego

Płatnikiem i odbiorcą faktur VAT będzie Zamawiający - Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2017-12-13
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2017-12-13
Liczba odwiedzin: 354
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia Zamawiającego-GZUK - na zapytania w przetargu ... Agnieszka Kobylarz 2017-12-13 13:39:50
1 Wyjaśnienia Zamawiającego-GZUK - na zapytania w przetargu ... Agnieszka Kobylarz 2017-12-13 13:39:20