Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieogrniczonym znak ZPB.271.7.2017

 

ZPB.271.7.2017                                                                                                                                                                                   Bojanów, dnia 2017-06-13

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. Budowa bieżni okrężnej4-torowej o dł. 400 m, bieżni prostej 6-torowej  o długości 130 m, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż, boiska piłkarskiego o wym. 60x100 m, budynku zaplecza w Stanach

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)  zwanej dalej Pzp Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Budowa bieżni okrężnej 4-torowej o dł. 400 m, bieżni prostej 6-torowej o długości 130 m, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż, boiska piłkarskiego o wym. 60x100 m, budynku zaplecza w Stanach” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez  Wykonawcę:

 

OFERTA Nr 3

Krzysztof Śnieżek FPUH "KRIS-BUD"

Jasienica Rosielna 332/a

36-220 Jasienica Rosielna

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości  i rękojmi za wady. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia kwotę 2 379 915,56  zł brutto oraz zobowiązał się do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady,  przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 60 %

Liczba pkt. w kryterium

gwarancja i rękojmia

40%

Łączna liczba punktów

1.

SOLID STET SP. z o.o. SP.K.

Ul. Arkońska (STADION)

71-245 Szczecin – Lider Konsorcjum

GIERMAKOWSKA ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH ul. Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół

53,99

40,00

 

 

93,99

2.

ZRB „KOREM” Kazimierz Koc Sp.j.

37-430 Jeżowe 701

54,22

40,00

 

94,22

3.

Krzysztof Śnieżek FPUH "KRIS-BUD" Jasienica Rosielna 332/a, 36-220 Jasienica Rosielna

60,00

40,00

 

100,00

 

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2017-06-13
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2017-06-13
Liczba odwiedzin: 675
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2017-06-13 08:55:38
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz 2017-06-13 08:55:14