Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Ogłoszenie Zamawiającego o zmianie treści SIWZ w przetargu pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów”
Informacja Zamawiającego GZUK z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komun
Informacja o wyborze najkorzystenijszej oferty w przetargu znak ZPB.271.19.2018 na zadanie pn. Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów
Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetargu znak: ZPB.271.20.2018 na zadnie pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.21.2018 na zadanie pn.Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i gatunku
Informacja Zamawiającego - GZUK w Bojanowie o modyfikacji treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminne
Wyjaśnenia Zamawiającego - GZUK w Bojanowie dotyczące treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Z
Ogłoszenie o zamówieniu znak ZPB.271.20.2018 na dostawy pn.Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów”
Ogłoszenie GZUK o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.ompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Bojanów